Đóng

Trước tiên, đồng đạo thu thập 01 trong 03 loại Thẻ Thần Tinh, Thẻ Minh Nguyệt, Thẻ Diệu Dương để tham gia hoạt động. Cách thức thu thập như sau:

Thẻ Thần Tinh

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Dùng 11 Nguyệt Ảnh Thạch đổi 01 Thẻ Thần Tinh (khóa, hạn sử dụng đến 00h00 cùng ngày) tại NPC Diễm My.

Thẻ Minh Nguyệt

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Mua tại Kỳ Trân Các với giá 4.500 Đồng/Thẻ Minh Nguyệt (khóa, hạn sử dụng 02 ngày).

Thẻ Diệu Dương

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Mua tại Kỳ Trân Các với giá 8.888 Đồng/Thẻ Diệu Dương (khóa, hạn sử dụng 05 ngày).

Đóng

Thông qua 01 trong 03 loại Thẻ Thần Tinh, Thẻ Minh Nguyệt, Thẻ Diệu Dương, đồng đạo sẽ thu thập được Thiên Tâm Thạch và Rương Thiên Long. Hơn nữa, thông qua Thẻ Diệu Dương / Thẻ Minh Nguyệt, các nhân vật có đẳng cấp dưới 121 sẽ nhận thêm vô số vật phẩm, trang bị hỗ trợ đặc lực cho đường bôn tẩu.

Phần thưởng hỗ trợ

Nội dung
 • Điều kiện tham gia: Tài khoản Kiếm Thế (không giới hạn thời gian khởi tạo) có đẳng cấp dưới 121.
 • Nội dung: Nhân vật báo danh mỗi ngày thông qua Thẻ Minh Nguyệt / Thẻ Diệu Dương để nhận các trang bị vật phẩm tương ứng.
  • Thẻ Diệu Dương – 02 điểm Báo Danh/ngày.
  • Thẻ Minh Nguyệt – 01 điểm Báo Danh/ngày.
 • Trong cùng 1 thời điểm, đồng đạo chỉ có thể báo danh, nhận thưởng 01 trong 02 loại Thẻ Diệu Dương, Thẻ Minh Nguyệt.
 • Ví dụ: Trong cùng 1 ngày, nhân sĩ nhận điểm Báo Danh từ Thẻ Minh Nguyệt thì không thể nhận điểm Báo Danh của thẻ Diệu Dương. Áp dụng tương tự cho việc nhận thưởng.

Lưu ý

Sau khi kích hoạt bản cập nhật tháng 08/2013, hệ thống sẽ lược bỏ phần thưởng hỗ trợ từ Thẻ Minh Nguyệt và Thẻ Diệu Dương. Lúc đó, Thẻ Minh Nguyệt, Thẻ Diệu Dương chỉ có công dụng đổi Thiên Tâm Thạch và Thiên Long Bảo Rương.

Phần thưởng
Thẻ Minh Nguyệt
Thiên Long Hiệp Khách
Điều kiện nhận thưởng Thẻ Diệu Dương
Thiên Long Hào Kiệt
 • Trực tiếp lên cấp 100.
 • 01 túi 18 ô.
 • Bộ trang bị 4% +14.
 • Mã bài Xích Thố (khóa, 30 ngày).
 • 200 vạn Bạc khóa.
 • 1.000 Đồng khóa.
Đẳng cấp nhân vật dưới cấp 100
 • Trực tiếp lên cấp 100.
 • 01 túi 24 ô.
 • Bộ trang bị 4% +14.
 • Mã bài Bôn Tiêu (khóa, 30 ngày).
 • 300 vạn Bạc khóa.
 • 2000 Đồng khóa.
 • 01 Phi Phong Sồ Phượng (khóa, 30 ngày, không đổi Ngũ Hành Hồn Thạch).
 • 01 Huyền tinh cấp 9 (khóa).
 • 50 vạn Bạc khóa.
 • 50 điểm Uy Danh.
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 101
điểm Báo Danh đạt 05
 • Phi phong Sồ Phượng 30 ngày (khóa, không đổi Hồn Thạch).
 • 02 Huyền Tinh cấp 9 (khóa).
 • 100 vạn Bạc khóa.
 • 60 điểm Uy Danh.
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 01 Huyền Tinh Cấp 9 (khóa).
 • 100 vạn Bạc khóa.
 • 01 Bản Đồ Bí Cảnh (khóa).
 • 02 Tu Luyện Đơn (khóa).
 • 50 điểm Uy Danh.
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 102
điểm Báo Danh đạt 07
 • 02 Huyền Tinh Cấp 9 (khóa).
 • 100 vạn Bạc khóa.
 • 01 Bản Đồ Bí Cảnh (khóa).
 • 04 Tu Luyện Đơn (khóa).
 • 60 điểm Uy Danh.
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 01 Huyền Tinh cấp 9 (khóa).
 • 01 Bạn Đồng Hành 4 kỹ năng (khóa).
 • 05 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 05 Tinh Hoa Bạch Ngân (khóa).
 • 50 điểm Uy Danh.
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 103
điểm Báo Danh đạt 10
 • 02 Huyền Tinh Cấp 9 khóa.
 • 01 Bạn Đồng Hành 5 kỹ năng (khóa).
 • 10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 05 Tinh Hoa Hoàng Kim (khóa).
 • 60 điểm Uy Danh.
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 01 Huyền Tinh Cấp 9 khóa.
 • 50 vạn Bạc khóa.
 • 300 Ngũ Hành Hồn Thạch khóa.
 • 05 Tinh Phách Đặc Biệt (khóa).
 • 05 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 05 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 105
điểm Báo Danh đạt 16
 • 02 Huyền Tinh Cấp 9 (khóa).
 • 50 vạn bạc khóa.
 • 500 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa).
 • 10 Tinh Phách Đặc Biệt (khóa).
 • 10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 05 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 500 Đồng khóa.
 • 50 vạn Bạc khóa.
 • 80 Mảnh Bích Huyết Chiến Y (khóa).
 • 05 Thiệp Bạc (khóa).
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 03 Chân Nguyên Hắc Ám (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 107
điểm Báo Danh đạt 20
 • 1000 Đồng khóa.
 • 50 vạn Bạc khóa.
 • 80 Mảnh Bích Huyết Chiến Y (khóa).
 • 10 Thiệp Bạc.
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 08 Chân Nguyên Hắc Ám (khóa).
 • 5 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 20 Mảnh Bích Huyết Chiến Y (khóa).
 • 50 vạn Bạc khóa.
 • 01 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 109
điểm Báo Danh đạt 26
 • 10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 20 Mảnh Bích Huyết Chiến Y (khóa).
 • 50 vạn Bạc khóa.
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 80 Mảnh Bích Huyết Chi Nhẫn (khóa).
 • 01 Mã bài Xích Thố (khóa, 30 ngày).
 • 05 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 05 Tiền Nghĩa Quân (khóa).
 • 05 Mồi Câu - Tinh chế (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 110
điểm Báo Danh đạt 30
 • 80 Mảnh Bích Huyết Chi Nhẫn (khóa).
 • 01 Mã bài Xích Thố (khóa, 30 ngày).
 • 05 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 10 Tiền Nghĩa Quân (khóa).
 • 10 Mồi Câu - Tinh chế (khóa).
 • 20 Mảnh Bích Huyết Chi Nhẫn (khóa).
 • 01 Phi Phong Sồ Phượng (khóa, không đổi Hồn Thạch).
 • 500 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa).
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 112
điểm Báo Danh đạt 36
 • 20 Mảnh Bích Huyết Chi Nhẫn (khóa).
 • 01 Phi Phong Tiềm Long khóa (khóa, không đổi Hồn Thạch).
 • 800 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa).
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 500 Đồng khóa.
 • 50 vạn Bạc khóa.
 • 60 Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển (khóa).
 • 10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 114
điểm Báo Danh đạt 40
 • 800 Đồng khóa.
 • 100 vạn bạc khóa.
 • 60 Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển (khóa).
 • 20 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 05 Chiến Thư Du Long (khóa).
 • 05 Tinh Phách Đặc Biệt (khóa).
 • 30 Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển (khóa).
 • 10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 116
điểm Báo Danh đạt 46
 • 10 Chiến Thư Du Long (khóa).
 • 10 Tinh Phách Đặc Biệt (khóa).
 • 30 Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển (khóa).
 • 20 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa).
 • 02 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 500 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa).
 • 10 Bảo Thạch Nguyên Khoáng (khóa).
 • 01 Chân Nguyên Hộ Thể Hạ Tiểu Sảnh (khóa, ngưng tụ 4 kỹ năng).
 • 10 Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển (khóa).
 • 10 Vật Báu Lâu Lan-Nhã Từ (cấp 1, khóa).
 • 05 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 118
điểm Báo Danh đạt 50
 • 1000 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa).
 • 20 Bảo Thạch Nguyên Khoáng (khóa).
 • 01 Chân Nguyên Hộ Thể Bảo Ngọc (khóa, ngưng tụ 5 kỹ năng).
 • 10 Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển (khóa).
 • 10 Vật Báu Lâu Lan-Nhã Từ (cấp 1, khóa).
 • 05 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 10 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa).
 • 01 Tiềm Long Lệnh (khóa).
 • 2000 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa).
 • 05 Hòa Thị Bích (khóa).
 • Quan ấn Dũng Sĩ (7 ngày).
 • 99 Hoa Tình (khóa).
Cấp yêu cầu đạt cấp 120
điểm Báo Danh đạt 56
 • 10 Lệnh bài Chúc Phúc Sơ (khóa)
 • 01 Chí Tôn Lệnh (khóa).
 • 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa).
 • 05 Hòa Thị Bích (khóa).
 • 01 Quan ấn Dũng Sĩ (7 ngày, khóa).
 • 99 Hoa Tình (khóa).

Tích lũy điểm Năng Động đổi thưởng

 • Điều kiện tham gia: Áp dụng cho toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế (không giới hạn thời gian khởi tạo tài khoản, đẳng cấp, máy chủ).
 • Nội dung:
  • Mỗi ngày, khi nhân vật thu thập 20 Điểm Năng Động thì sẽ nhận được 01 Thiên Tâm Thạch và 01 Thiên Long Bảo Rương (nhận tối đa 06 lần/ngày) thông qua 01 trong 03 loại Thẻ Thần Tinh, Thẻ Minh Nguyệt, Thẻ Diệu Dương.
  • Ví dụ: Nhân vật mỗi khi thu thập được 20 điểm Năng Động sẽ nhận được 01 Thiên Tâm Thạch và 01 Thiên Long Bảo Rương thông qua 01 trong 03 loại thẻ ,nhận tối đa 06 lần/ngày (tương đương 120 điểm Năng Động/ngày).
Loại Thẻ Mốc điểm Năng Động Nhận thưởng Lưu ý
Thẻ Thần Tinh 20
 • 01 Thiên Tâm Thạch (khóa).
 • 01 Thiên Long Bảo Rương (khóa).
Nhận tối đa 06 lần/ngày
Thẻ Minh Nguyệt 20
 • 01 Thiên Tâm Thạch (không khóa).
 • 01 Thiên Long Bảo Rương (không khóa).
Thẻ Diệu Dương 20
 • 01 Thiên Tâm Thạch (không khóa).
 • 01 Thiên Long Bảo Rương (không khóa).
Đóng

Thiên Tâm Thạch dùng để nâng cao danh vọng phòng cụ, trang sức, danh vọng Kim Long (áo, phù, nhẫn, giày). Mở Rương Thiên Long nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các tặng phẩm như Rương Chân Nguyên Cao Cấp, Hòa Thị Bích, Thiên Niên Linh Quả, Ngũ Hành Hồn Thạch,... và hàng triệu điểm kinh nghiệm hữu ích.

Dùng Thiên Tâm Thạch nâng cao danh vọng phòng cụ, trang sức

Trang bị Danh vọng khi sử dụng 01 Thiên Tâm Thạch
36 cái đầu Từ cái thứ 37-56 Từ cái thứ 56 - 77 Từ cái thứ 77- 96 Từ cái thứ 97 trở đi
Nón 220 198 158 111 67
Áo 500 450 360 252 151
Lưng 5 5 4 3 2
Tay 17 14 12 8 5
Giày 3 3 2 2 1
Liên 28 23 18 13 8
Nhẫn 20 17 14 10 6
Bội 28 23 18 13 8
Phù 37 32 25 18 11

Lưu ý

 • Nếu danh vọng Áo, Nhẫn, Phù, Giày của nhân vật đã đạt cấp Hoàng Kim thì khi sử dụng Thiên Tâm Thạch sẽ nhận được danh vọng Kim Long.
 • Số lần sử dụng Thiên Tâm Thạch sẽ được cập nhật về 0 vào lúc 00h00 hằng ngày.

Rương Thiên Long

Mở Rương Thiên Long sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong những vật phẩm sau:

Vật phẩm Lưu ý
2.000.000 kinh nghiệm Mở tối đa 40 Rương Thiên Long/ngày.
40 vạn bạc khóa
01 Rương Chân Nguyên cao cấp (khóa)
01 Hòa Thị Bích (khóa/không khóa)
200 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa)
3 Thiên Niên Linh Quả (khóa)

Lưu ý

 • Hòa Thị Bích nhận được từ Rương Thiên Long (khóa) sẽ mang tính chất khóa. Hòa Thị Bích nhận được từ Rương Thiên Long (không khóa) sẽ mang tính chất không khóa.
 • Nhân vật có đẳng cấp 145 trở lên khi mở Rương Thiên Long sẽ được nhận thêm 01 Đảo Thiên Tử - Kim Nghiệm Đơn x2 (khóa).