Thuộc Tính Thú Cưỡi

12-01-19

THUỘC TÍNH THÚ CƯỠI

Tên Thú cưỡiThuộc tính

Kiếm Thế
Phiên Vũ

 • Thuộc tính trang bị: Kháng tất cả +60.
 • Thuộc tính thú cưỡi:
  • Tốc độ di chuyển +100%.
  • Sinh lực tối đa +600.
  • Né tránh +100.
  • Thể lực tối đa +120.
  • Kỹ năng Di Hình Hoán Ảnh +1.

Kiếm Thế
Trục Nhật

 • Thuộc tính trang bị:
  • Trục Nhật: Kháng tất cả +60.
  • Lăng Thiên: Kháng tất cả +70.
 • Thuộc tính thú cưỡi:
  • Tốc độ di chuyển +100%.
  • Sinh lực tối đa +650.
  • Né tránh +150.
  • Thể lực tối đa +150.
  • Kỹ năng Di Hình Hoán Ảnh +1.

Kiếm Thế
Lăng Thiên

Kiếm Thế
Tuyết Vũ Thiên Hương

 • Thuộc tính trang bị: Kháng tất cả +70.
 • Thuộc tính thú cưỡi:
  • Tốc độ di chuyển +100%.
  • Sinh lực tối đa +700.
  • Né tránh +100.
  • Thể lực tối đa +150.
  • Kỹ năng Di Hình Hoán Ảnh +1.

Kiếm Thế
Tuyệt Thế Tuyết Vũ

Kiếm Thế
Ức Vân

 • Thuộc tính trang bị:
  • Kháng tất cả +70.
  • +1 kỹ năng Bạn Đồng Hành.
 • Thuộc tính thú cưỡi:
  • Tốc độ di chuyển +100%.
  • Sinh lực tối đa +700.
  • Né tránh +100.
  • Thể lực tối đa +250.
  • Kỹ năng Di Hình Hoán Ảnh +1.

Kiếm Thế
Tuyệt Thế Hỏa Vũ

Kiếm Thế
Mị Vũ Thiên Hương - Linh

 • Thuộc tính trang bị:
  • Kháng tất cả +70.
  • +1 kỹ năng Bạn Đồng Hành.
 • Thuộc tính thú cưỡi:
  • Tốc độ di chuyển +100%.
  • Sinh lực tối đa +700.
  • Né tránh +150.
  • Nội lực tối đa +250.
  • Kỹ năng Di Hình Hoán Ảnh +1.

Kiếm Thế
Ngạo Ngô Hiên Viên