Tính năng

Cách sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng

18-07-2012

Để giúp quý nhân sĩ Kiếm Thể hiểu rõ hơn về tác dụng của các Lệnh Tăng Danh Vọng, Bổn Trang thân mời nhân sĩ theo dõi những thông tin sau:

Phân loại

Có tất cả 03 Lệnh Tăng Danh Vọng:

 • Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển.
 • Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái.
 • Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ.

Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển

Hướng dẫn sử dụng
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển

 • Mỗi lần sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển sẽ tích lũy 19 điểm Danh Vọng Di Tích Hàn Vũ.
 • Có thể sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển tối đa 07 cái/tuần.
 • Ngoài điểm danh vọng nhận được khi sử dụng các loại vật phẩm Hàn Vũ Bảo Thạch, Tiểu Du Long Lệnh (Hộ Uyển), Du Long Danh Vọng Lệnh (Hộ Uyển) thì nhân vật sẽ được cộng thêm điểm danh vọng Hàn Vũ tích lũy từ Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển.

Kiếm Thế

Khi đã sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển hết 07 lần trong tuần thì sẽ hiện thông báo của hệ thống.

Kiếm Thế

Hàn Vũ Bảo Thạch

Kiếm Thế

Đá Hàn Vũ

Kiếm Thế

Hàn Vũ Thạch

Hàn Vũ Bảo Thạch được chế tạo từ Đá Hàn Vũ.

 • 01 Đá Hàn Vũ + 30.000 Hoạt Lực = 01 Hàn Vũ Thạch.
 • 01 Hàn Vũ Thạch + 30.000 Tinh Lực = 01 Hàn Vũ Bảo Thạch.
Cách tính điểm khi sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển
 • Mỗi lần sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển sẽ tích lũy 19 điểm Danh Vọng Di Tích Hàn Vũ.
 • 01 tuần có thể sử dụng tối đa 07 Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển, vậy điểm tích lũy tối đa của Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển trong tuần là 133 điểm.
 • Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ vật phẩm x19.
 • Chi tiết cách tính điểm của từng loại vật phẩm:
Vật phẩm Điểm nhận được khi tích lũy Lệnh 01 ngày Điểm nhận được khi tích lũy Lệnh 01 tuần Diễn giải
Hàn Vũ Bảo Thạch 02 + 19 02 + 38
 • 02: Điểm danh vọng Hàn Vũ khi sử dụng Hàn Vũ Bảo Thạch.
 • 19: Điểm danh vọng tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển trong 01 ngày.
 • 38: Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển được tính theo tỷ lệ: Điểm danh vọng từ Hàn Vũ Thạch x 19 (02 x 19). Sau khi khấu trừ, điểm tích lũy trong Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển còn 95 điểm.
Tiểu Du Long Lệnh (Hộ Uyển) 300 + 19 300 +133
 • 300: Điểm danh vọng Hàn Vũ khi sử dụng Tiểu Du Long Lệnh (Hộ Uyển).
 • 19: Điểm danh vọng tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển trong 01 ngày
 • 133: Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển được tính theo tỷ lệ: Điểm danh vọng từ Tiểu Du Long Lệnh (Hộ Uyển) x 19. Nhưng vì điểm tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển trong 1 tuần tối đa là 133, nên hệ thống chỉ tính là 133 điểm.
Du Long Danh Vọng Lệnh (Hộ Uyển) 3.000 + 19 3.000 + 133
 • 3.000: Điểm danh vọng khi sử dụng lệnh Du Long Danh Vọng Lệnh (Hộ Uyển).
 • 19: Điểm danh vọng tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển trong 01 ngày.
 • 133: Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển được tính theo tỷ lệ: Điểm danh vọng từ Du Long Danh Vọng Lệnh (Hộ Uyển) x 19. Nhưng vì điểm tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Hộ Uyển trong 1 tuần tối đa là 133, nên hệ thống chỉ tính là 133 điểm.

Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái

Hướng dẫn sử dụng
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái

 • Mỗi lần sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái sẽ tích lũy 09 điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2008.
 • Có thể sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái tối đa 07 cái/tuần.
 • Ngoài điểm danh vọng nhận được khi sử dụng vật phẩm Lệnh Bài Thịnh Hạ 2008, Tiểu Du Long Lệnh (Yêu Đái), Du Long Danh Vọng Lệnh (Yêu Đái) thì nhân vật sẽ được cộng thêm điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2008 tích lũy từ Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái.

Kiếm Thế

Khi đã sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái hết 07 lần trong tuần thì sẽ hiện thông báo của hệ thống.

Kiếm Thế

Lệnh Bài Thịnh Hạ 2008

Sử dụng Lệnh Bài Thịnh Hạ 2008 sẽ nhận được 01 điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2008.

Cách tính điểm khi sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái
 • Mỗi lần sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái sẽ tích lũy 09 điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2008.
 • Sử dụng tối đa 07 Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái/ tuần, vậy điểm tích lũy tối đa của Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái trong tuần là 63 điểm.
 • Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ vật phẩm x 2 (công thức không áp dụng khi sử dụng Lệnh Bài Thịnh Hạ 2008).
 • Chi tiết cách tính điểm của từng loại vật phẩm:
Vật phẩm Điểm nhận được khi tích lũy Lệnh 01 ngày Điểm nhận được khi tích lũy Lệnh 01 tuần Diễn giải
Lệnh Bài Thịnh Hạ 2008 01 + 09 01 + 09
 • 01: Điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2008 khi sử dụng Lệnh Bài Thịnh Hạ 2008.
 • 09: Điểm danh vọng tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái trong 01 ngày.
 • Khi Sử Dụng Lệnh Bài Thịnh Hạ 2008, thì điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái sẽ không được cộng dồn.
Tiểu Du Long Lệnh (Yêu Đái) 100 + 09 100 + 63
 • 100: Điểm danh vọng Thịnh Hạ 2008 khi sử dụng Tiểu Du Long Lệnh (Yêu Đái).
 • 09: Điểm danh vọng tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái trong 01 ngày.
 • 63: Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái được tính theo tỷ lệ: Điểm danh vọng từ Tiểu Du Long Lệnh (Yêu Đái) x 2. Nhưng vì điểm tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái trong 1 tuần tối đa là 63, nên hệ thống chỉ tính là 63 điểm.
Du Long Danh Vọng Lệnh (Yêu Đái) 1.000 + 09 1.000 + 63
 • 1.000: Điểm danh vọng khi sử dụng lệnh Du Long Danh Vọng Lệnh (Yêu Đái).
 • 09: Điểm danh vọng tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái trong 01 ngày.
 • 63: Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái được tính theo tỷ lệ: Điểm danh vọng từ Du Long Danh Vọng Lệnh (Yêu Đái) x 2. Nhưng vì điểm tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái trong 1 tuần tối đa là 63, nên hệ thống chỉ tính là 63 điểm.

Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ

Hướng dẫn sử dụng
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ

 • Mỗi lần sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ sẽ tích lũy 40 điểm Danh Vọng Đại Hội Võ Lâm.
 • Có thể sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ tối đa 07 cái/tuần.
 • Ngoài điểm danh vọng nhận được khi sử dụng vật phẩm Lăng Vân Thạch Đại, Tiểu Du Long Lệnh (Nhẫn), Du Long Danh Vọng Lệnh (Nhẫn) thì nhân vật sẽ được cộng thêm điểm Danh Vọng Đại Hội Võ Lâm tích lũy từ Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ.

Kiếm Thế

Khi đã sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ hết 07 lần trong tuần thì sẽ hiện thông báo của hệ thống.

Kiếm Thế

Lăng Vân Thạch Đại

Sử dụng Lăng Vân Thạch Đại sẽ nhận được 02 điểm Danh Vọng Đại Hội Võ Lâm.

Cách tính điểm khi sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ
 • Mỗi lần sử dụng Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ sẽ tích lũy 40 điểm Danh Vọng Đại Hội Võ Lâm.
 • 01 tuần có thể sử dụng tối đa 07 Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ, vậy điểm tích lũy tối đa của Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ trong tuần là 280 điểm.
 • Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ vật phẩm x 2.
 • Chi tiết cách tính điểm của từng loại vật phẩm:
Vật phẩm Điểm nhận được khi tích lũy Lệnh 01 ngày Điểm nhận được khi tích lũy Lệnh 01 tuần Diễn giải
Lăng Vân Thạch Đại 02 + 04 02 + 04
 • 02: Điểm danh vọng Đại Hội Võ Lâm khi sử dụng Lăng Vân Thạch Đại.
 • 04: Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ được tính theo tỷ lệ: Điểm danh vọng từ Lăng Vân Thạch Đại x 2 (02 x 02). Sau khi khấu trừ, điểm tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ còn 276 điểm.
Tiểu Du Long Lệnh (Nhẫn) 480 + 40 480 + 280
 • 480: Điểm danh vọng Đại Hội Võ Lâm khi sử dụng Tiểu Du Long Lệnh (Nhẫn).
 • 40: Điểm danh vọng tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ trong 01 ngày.
 • 280: Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ được tính theo tỷ lệ: Điểm danh vọng từ Tiểu Du Long Lệnh (Nhẫn) x 2. Nhưng vì điểm tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái trong 1 tuần tối đa là 280, nên hệ thống chỉ tính là 280 điểm.
Du Long Danh Vọng Lệnh (Nhẫn) 4.800 + 40 4.800 + 280
 • 4.800: Điểm danh vọng khi sử dụng lệnh Du Long Danh Vọng Lệnh (Nhẫn).
 • 40: Điểm danh vọng tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ trong 01 ngày.
 • 280: Điểm danh vọng cộng thêm từ Lệnh Tăng Danh Vọng Giới Chỉ được tính theo tỷ lệ: Điểm danh vọng từ Du Long Danh Vọng Lệnh (Nhẫn) x 2. Nhưng vì điểm tích lũy của Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái trong 1 tuần tối đa là 280, nên hệ thống chỉ tính là 280 điểm.

Chưởng quản kính bút

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật

Scroll Top