Phần Thưởng

Phần thưởng của giải Bang Hội Tứ Hùng 2024 lần 2 thuộc các cụm của Kiếm Thế xin được sẵn trao cho những đại bang kiệt xuất, tham gia tranh tài và sở hữu nhé.

Cụm Cao Thủ | Cụm Hen Ước | Cụm Hồi ỨcCụm 2009

Phần Thưởng cụm Cao Thủ
HạngPhần thưởng Số lượng Tính chấtNhận
1 Cúp giải đấu (trao đầu 2025) 1 - Bang chủ
Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Kinh Thế Y (+1 kỹ năng phái & 1 Kỹ Năng Vân Khời Long Tương) 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Kinh Thiên Khôi (+1 kỹ năng phái & 1 Kỹ Năng Vân Khời Long Tương) 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Mặt Nạ Cửu Thiên Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Ưng Phi 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 6 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Hồng Ngọc Cấp 2 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Lục Bảo Thạch 30 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày Bang chủ
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày Bang chủ
Thiên Long Anh Hùng Phù 3 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Thiên Long Anh Hùng Giày 3 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Danh Hiệu Quán Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày Thành viên-Bang chủ
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 1,000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Minh Phụng Khắc Bản 1,000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Kinh nghiệm bảo rương 5,000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
2 Kỷ Niệm Chương (trao đầu 2025) 1 - Bang chủ
Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Kinh Thế Y (+1 kỹ năng phái & 1 Kỹ Năng Vân Khời Long Tương) 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Bội or Giày (+1 Kỹ năng phái) 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Mặt Nạ Thông Thiên Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Ưng Phi 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 3 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Lục Bảo Thạch 30 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày Bang chủ
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày Bang chủ
Thiên Long Anh Hùng Phù 3 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Thiên Long Anh Hùng Giày 3 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Danh Hiệu Á Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày Thành viên-Bang chủ
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 700 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Minh Phụng Khắc Bản 700 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Kinh nghiệm bảo rương 3,000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
3 Ức Vân Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Bội or Giày (+1 Kỹ năng phái) 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Mặt Nạ Thông Thiên Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Hàng Long Phục Hổ Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Lục Bảo Thạch 20 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày Bang chủ
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày Bang chủ
Thiên Long Anh Hùng Phù 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Thiên Long Anh Hùng Giày 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 500 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Minh Phụng Khắc Bản 500 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Kinh nghiệm bảo rương 2,000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
4 Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Bội or Giày (+1 Kỹ năng phái) 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Hàng Long Phục Hổ Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Lục Bảo Thạch 10 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Sách Kỹ Năng Chân Linh 5,000 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày Bang chủ
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày Bang chủ
Thiên Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Thiên Long Anh Hùng Giày 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 200 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Minh Phụng Khắc Bản 200 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Kinh nghiệm bảo rương 1,500 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ

Phần Thưởng cụm Hẹn Ước
HạngPhần thưởng Số lượng Tính chất
1 Cúp giải đấu (trao đầu 2025) 1 -
Danh Hiệu Quán Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày
Lưu Niên Hộ Uyển (+1 kỹ năng phái & 1 Kỹ Năng Vân Khởi Long Tương) 1 Trang bị khóa, mang vào nhân vật sẽ khóa
Mặt Nạ Thông Thiên Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 30 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 200 Không khóa, 30 ngày
Lục Bảo Thạch 20 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
Kim Long Anh Hùng Lưng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Long Anh Hùng Tay 2 Không khóa, vĩnh viễn
2 Kỷ Niệm Chương (trao đầu 2025) 1 -
Danh Hiệu Á Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày
Giày hoặc Bội +1 Kỹ Năng Lưu Niên Như Mộng 1 Trang bị khóa, mang vào nhân vật sẽ khóa
Mặt Nạ Hàng Long Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 200 Không khóa, 30 ngày
Lục Bảo Thạch 10 Không khóa, 30 ngày
Bảo châu chưa mài 20 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
Kim Long Anh Hùng Lưng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Long Anh Hùng Tay 2 Không khóa, vĩnh viễn
3 Ức Vân- Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 50 Không khóa, 30 ngày
Lục Bảo Thạch 5 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày
Kim Long Anh Hùng Lưng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn
4 Phiên Vũ - Anh Hùng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 5 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 20 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày
Kim Long Anh Hùng Lưng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn

Phần thưởng cụm Hồi Ức
HạngVật phẩm  Số lượng  Tính chất 
1 Cúp giải đấu (trao đầu 2025) 1 - Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Lưu Niên Hộ Uyển hoặc Liên 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Lưu Niên Giày hoặc Bội 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Hồng Long Xích Diệm 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 6 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Mặt Nạ Thông Thiên Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bảo châu chưa mài 30 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Lục Bảo Thạch 20 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày Bang chủ
Phi Phong Trấn Thiên 65 Khóa, 15 ngày Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Nhẫn 3 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Bội 3 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Danh Hiệu Quán Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày Thành viên-Bang chủ
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 1,000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Minh Phụng Khắc Bản 1,000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Kinh nghiệm bảo rương 5,000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
2 Kỷ Niệm Chương (trao đầu 2025) 1 - Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Lưu Niên Giày hoặc Bội 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Ức Vân-Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 3 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Mặt Nạ Hàng Long Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bảo châu chưa mài 20 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Phá Ngọc Chùy 50 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Lục Bảo Thạch 10 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày Bang chủ
Phi Phong Trấn Thiên 65 Khóa, 15 ngày Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Nhẫn 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Bội 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Danh Hiệu Á Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày Thành viên-Bang chủ
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 700 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Minh Phụng Khắc Bản 700 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Kinh nghiệm bảo rương 3,000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
3 Lăng Thiên-Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Phá Ngọc Chùy 20 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Lục Bảo Thạch 5 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày Bang chủ
Phi Phong Trấn Thiên 65 Khóa, 7 ngày Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Bội 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 500 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Minh Phụng Khắc Bản 500 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Kinh nghiệm bảo rương 2000 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
4 Tuyết Hồn - Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Lục Bảo Thạch 10 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Bảo châu chưa mài 5 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Phá Ngọc Chùy 20 Không khóa, 30 ngày Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày Bang chủ
Phi Phong Trấn Thiên 65 Khóa, 7 ngày Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Kim Long Anh Hùng Bội 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 200 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Minh Phụng Khắc Bản 200 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ
Kinh nghiệm bảo rương 1,500 Khóa, vĩnh viễn Thành viên-Bang chủ

Phần thưởng cụm 2009
HạngVật phẩm  Số lượng  Tính chất 
1 Cúp giải đấu (trao đầu 2025) 1 - Bang chủ
Bảo Châu Chưa Mài 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Lam Ngọc (dùng nâng cấp thú cưỡi Xích Dạ Thiên Tường thành Hồng Long Xích Diệm) 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bích Huyết Hộ Thân Phù 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bảo Thạch Kỹ Năng 125 +1 3 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 100 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) 400 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) 500 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Danh Hiệu Quán Quân Bang Hội Chiến 1 60 ngày Thành viên-Bang chủ
Tiền Du Long 5000 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
(Chỉ có thể nhận 1 trong 2)
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 100 Khóa, Vĩnh Viễn
2 Kỷ Niệm Chương (trao đầu 2025) 1 - Bang chủ
Bảo Châu Chưa Mài 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Lam Ngọc (dùng nâng cấp thú cưỡi Xích Dạ Thiên Tường thành Hồng Long Xích Diệm 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bích Huyết Hộ Thân Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bảo Thạch Kỹ Năng 125 +1 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 80 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) 360 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) 400 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Danh Hiệu Á Quân Bang Hội Chiến 1 60 ngày Thành viên-Bang chủ
Tiền Du Long 3000 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
(Chỉ có thể nhận 1 trong 2)
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 80 Khóa, Vĩnh Viễn
3 Bảo Kỹ Năng Lv 120 2 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Bảo Thạch Kỹ Năng 125 +1 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 60 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) 240 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) 300 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Tiền Du Long 2000 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
(Chỉ có thể nhận 1 trong 2)
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 60 Khóa, Vĩnh Viễn
4 Bảo Kỹ Năng Lv 120 1 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 40 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) 160 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) 200 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
Tiền Du Long 1000 Khóa, Vĩnh Viễn Thành viên-Bang chủ
(Chỉ có thể nhận 1 trong 2)
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 40 Khóa, Vĩnh Viễn
Nạp thẻ Download