Phần thưởng

28-09-22

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Phần thưởng giải đấu Tuyệt Đỉnh PK với thể thức mới 6vs6 năm 2022 sẽ dành trao cho quý nhân sĩ khi đạt các thứ hạng cao của mùa giải, quyết tâm giành chiến thắng và sở hữu ngay những bảo vật Kiếm Thế.

Phần thưởng

Phần Thưởng cụm Cao Thủ
HạngPhần thưởng Số lượng Tính chất
1 Mặt Nạ Cửu Thiên Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 1000 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn
2 Mặt Nạ Thông Thiên Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 700 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn
3 Mặt Nạ Hàng Long Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 500 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
4 Ức Vấn - Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 300 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Phần thưởng cụm Hẹn Ước
HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
1 Hồng Long Xích Diệm 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 300 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
2 Ức Vân- Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 200 Không khóa, 30 ngày
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
3 Lăng Thiên- Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
4 Phiên Vũ - Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 50 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Phần thưởng cụm Hồi Ức 1
HạngVật phẩm  Số lượng  Tính chất
1 Kim Lân Chi Nhẫn 2 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Chi Quán 2 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Chiến Ngoa 2 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10000 Không khóa, vĩnh viễn
2 Kim Lân Chi Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Chi Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Chiến Ngoa 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10000 Không khóa, vĩnh viễn
3 Kim Lân Chi Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Chiến Ngoa 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10000 Không khóa, vĩnh viễn
4 Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Chiến Ngoa 1 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 7000 Không khóa, vĩnh viễn
Phần thưởng cụm Hồi Ức 2
HạngVật phẩm  Số lượng  Tính chất
1 Phiên Vũ - Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 50000 Không khóa, vĩnh viễn
2 Bôn Lôi - Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 40000 Không khóa, vĩnh viễn
3 Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 40000 Không khóa, vĩnh viễn
4 Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 20000 Không khóa, vĩnh viễn