Tin Tức

Phần thưởng cực hot và cơ hội trúng cực cao

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Bổn Trang xin cập nhật chi tiết bộ Phần thưởng Túi Phúc mà quý nhân sĩ may mắn mở ra từ Bách Bảo Rương như sau.
Lưu ý: Riêng phần thưởng Đạt Mốc, mỗi nhận vật chỉ có thể nhập Code 1 lần

Hồi Ức 1 và Hồi Ức 2

Gói Quà Vật phẩm
nhận được
Số lượng Tính chất
Túi Phúc Thiên Điệp Exp 50,000,000 -
Sao Đồng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Như Ý Exp 100,000,000 -
Vũ Hoa Thạch 2 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Võ Thần Exp 150,000,000 -
Chân Khí Hoàn 2 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Võ Hiệp Exp 200,000,000 -
Chân Khí Hoàn 5 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Kim Ngân Exp 300,000,000 -
Thiên Canh Mật Tịch 10 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Hoa Hiệp Exp 300,000,000 -
Địa Sát Mật Tịch 10 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Huyền Thiên Exp 400,000,000 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) 50 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Chiến Thần Exp 400,000,000 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) 50 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Tinh Long Exp 500,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 100 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Cửu Long Exp 500,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 200 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Bảo Ngân Exp 1,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 400 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Thần Châu Exp 2,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 1,000 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Tứ Hỷ Exp 4,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 2,000 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Bát Bửu Exp 5,000,000,000 -
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mốc Tên vật phẩm Số lượng Tính Chất
200 Nguyệt Hoa Lộ  100 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 5 Khóa, Vĩnh Viễn
400 Nguyệt Hoa Lộ  70 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 10 Khóa, Vĩnh Viễn
600 Nguyệt Hoa Lộ  200 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 20 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Mật Tịch 1 Khóa, Vĩnh Viễn
800 Nguyệt Hoa Lộ  300 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 30 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Mật Tịch 1 Khóa, Vĩnh Viễn
1000 Nguyệt Hoa Lộ  400 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 50 Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 2,000 Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 2000 Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 500 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Mật Tịch 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Ngẫu nhiên Thú Nhỏ-Hoa Tiểu Khôi 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Thú Nhỏ-Dương Mị Mị 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Thú Nhỏ-Tiểu Manh Xà 1 Khóa, Vĩnh Viễn

Hẹn Ước và Cao Thủ 2

Gói Quà Vật phẩm nhận được Số lượng Tính chất
Túi Phúc Thiên Điệp Exp 50,000,000 -
Túi Quà Kinh Nghiệm Đại 5 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Như Ý Exp 100,000,000 -
Chân Khí Hoàn 10 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Võ Thần Exp 150,000,000 -
Thiên Canh Mật Tịch 10 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Võ Hiệp Exp 200,000,000 -
Địa Sát Mật Tịch 10 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Kim Ngân Exp 300,000,000 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) 100 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Hoa Hiệp Exp 300,000,000 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) 100 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Huyền Thiên Exp 400,000,000 -
Ngưng Sương Thạch Lv2 20 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Chiến Thần Exp 400,000,000 -
Rương Tu Vi 10 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Tinh Long Exp 500,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 100 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Cửu Long Exp 500,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 200 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Bảo Ngân Exp 1,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 400 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Thần Châu Exp 2,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 1,000 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Tứ Hỷ Exp 4,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 2,000 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Bát Bửu Exp 5,000,000,000 -
Long Đằng Chi Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mốc Tên vật phẩm Số lượng Tính Chất
200 Nguyệt Hoa Lộ  100 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 5 Khóa, Vĩnh Viễn
400 Nguyệt Hoa Lộ  70 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 10 Khóa, Vĩnh Viễn
600 Nguyệt Hoa Lộ  200 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 20 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Mật Tịch 1 Khóa, Vĩnh Viễn
800 Nguyệt Hoa Lộ  300 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 30 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Mật Tịch 1 Khóa, Vĩnh Viễn
1000 Nguyệt Hoa Lộ  400 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 50 Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 3,000 Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 3000 Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 1000 Khóa, Vĩnh Viễn
Sao Đỏ 300 Khóa, Vĩnh Viễn
Ẩm Huyết Thạch 1000 Khóa, Vĩnh Viễn
Phá Ngọc Chùy 4 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Mật Tịch 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Ngẫu nhiên Thú Nhỏ-Tiểu Manh Xà 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Thú Nhỏ-Hoa Tiểu Khôi 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Thú Nhỏ-Dương Mị Mị 1 Khóa, Vĩnh Viễn

Cao Thủ 1

Gói Quà Vật phẩm nhận được Số lượng Tính chất
Túi Phúc Thiên Điệp Exp 200,000,000 -
Túi Quà Kinh Nghiệm Đại 20 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Như Ý Exp 300,000,000 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 50 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Võ Thần Exp 400,000,000 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 50 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Võ Hiệp Exp 500,000,000 -
Thiên Canh Quyết 20 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Kim Ngân Exp 700,000,000 -
Địa  Sát Quyết 20 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Hoa Hiệp Exp 1,000,000,000 -
Chiến Ý Trục Cuốn 30 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Huyền Thiên Exp 1,200,000,000 -
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt 10 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Chiến Thần Exp 1,500,000,000 -
Thần Sa Vô Cực Dẫn 30 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Tinh Long Exp 2,000,000,000 -
Ngưng Sương Thạch Lv2 50 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Cửu Long Exp 3,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 200 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Bảo Ngân Exp 4,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 400 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Thần Châu Exp 6,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 1,000 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Tứ Hỷ Exp 10,000,000,000 -
Kinh nghiệm bảo rương 2,000 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Bát Bửu Exp 20,000,000,000 -
Long Đằng Hộ Thân Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mốc Tên vật phẩm Số lượng Tính Chất
200 Nguyệt Hoa Lộ  100 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 5 Khóa, Vĩnh Viễn
400 Nguyệt Hoa Lộ  70 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 10 Khóa, Vĩnh Viễn
600 Nguyệt Hoa Lộ  200 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 20 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Mật Tịch 1 Khóa, Vĩnh Viễn
800 Nguyệt Hoa Lộ  300 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 30 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Mật Tịch 1 Khóa, Vĩnh Viễn
1000 Nguyệt Hoa Lộ  400 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Đơn 50 Khóa, Vĩnh Viễn
Bích Long Bảo Châu 3,000 Khóa, Vĩnh Viễn
Huy Chương Khắc Thạch 2 Khóa, Vĩnh Viễn
Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (cấp 5) 500 Khóa, Vĩnh Viễn
Ẩm Huyết Thạch 1500 Khóa, Vĩnh Viễn
Thức Tỉnh Mật Tịch 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Ngẫu nhiên Thú Nhỏ-Hoa Tiểu Khôi 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Thú Nhỏ-Dương Mị Mị 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Thú Nhỏ-Tiểu Manh Xà 1 Khóa, Vĩnh Viễn

Các thắc mắc liên quan đến Kiếm Thế, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.