Tin Tức

Điều chỉnh phần thưởng Boss

Với mục tiêu tạo được sân chơi, sức cạnh tranh giữa các bang hội trong cùng máy chủ, phần thưởng Boss Thế Giới, Boss Tần Thủy Hoàng, Boss Khắc Di Môn của Hạng 1 tại phiên bản này vẫn được giữ nguyên, chỉ bổ sung thêm phần thưởng cho các bang hội top 2, 3. Thông tin chi tiết như sau:

Cụm Cao Thủ

Boss Thế Giới (55, 75, 95)

  • Phần thưởng khi tiêu diệt Boss
Giới hạn mở theo chứng thựcGiới hạn
Rương Boss Hạng 1 (Tính trên mỗi loại Boss 55, 75, 95) 10
Rương Boss Hạng 2 (Tính trên mỗi loại Boss 55, 75, 95) 10
Rương Boss Hạng 3 (Tính trên mỗi loại Boss 55, 75, 95) 10
  • Boss 55
Boss 551 Rương Boss 55 Hạng 11 Rương Boss 55 Hạng 21 Rương Boss 55 Hạng 3
Thưởng cố địnhTổng phần thưởngTổng phần thưởngTổng phần thưởng
Thiên Niên Linh Quả 6 2 2
Huyền Tinh Cấp 10 3 2 1
Ngũ Hành Hồn Thạch 600 200 100
Rương Thú Cưỡi 3 2 -
Thiên Tâm Thạch 3 1 2
  • Boss 75
Boss 752 Rương Boss 75 Hạng 12 Rương Boss 75 Hạng 22 Rương Boss 75 Hạng 3
Thưởng cố địnhTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rươngTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rươngTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rương
Thiên Niên Linh Quả 6 3 2 1 2 1
Huyền Tinh Cấp 11 3 2 2 1 2 1
Ngũ Hành Hồn Thạch 1.200 600 400 200 200 100
Rương Thú Cưỡi 3 2 - - - -
Thiên Tâm Thạch 6 3 2 1 2 1
  • Boss 95
Boss 953 Rương Boss 95 Hạng 13 Rương Boss 95 Hạng 23 Rương Boss 95 Hạng 3
Thưởng cố địnhTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rươngTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rươngTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rương
Thiên Niên Linh Quả 9 3 3 1 3 1
Huyền Tinh Cấp 11 3 1 3 1 3 1
Ngũ Hành Hồn Thạch 2.100 700 600 200 300 100
Rương Thú Cưỡi 3 1 - - - -
Thiên Tâm Thạch 12 4 6 2 6 2
Hàn Thiên Thúy Ngọc Phòng Cụ 6 2 3 1 - -
Hàn Thiên Thúy Ngọc Trang Sức 6 2 3 1 - -
Hàn Thiên Thúy Ngọc Vũ Khí 3 1 - - - -
  • Mở rương phần thưởng theo thứ hạng nhận được vật phẩm ngẫu nhiên: (không khóa, 3 ngày)
Thưởng ngẫu nhiênHạng 1Hạng 2Hạng 3
Kinh nghiệm 50.000.000 20.000.000 10.000.000
Tinh phách 3 3 1 1
Huyền Tinh cấp 11 1 1 1
Kim Long Bảo Thạch 2 1 1
Bích Long Băng Châu 2 - -
Rương Ngũ Hành Hồn Thạch (1000) 1 1 -
Chân Khí Hoàn 15 5 5

Boss Tần Lăng

  • Nhân sĩ có tham gia sát thương Bosss Tần Thủy Hoàng sẽ nhận 1 Rương Tham Gia Hoàng Lăng, nhấp chuột phải nhận được: 1 Thiên Canh Mật Tịch (khóa, vĩnh viễn), 1 Địa Sát Mật Tịch (khóa, vĩnh viễn).
  • Boss Tần Thủy Hoàng thật
Boss Tần Thủy Hoàng thật5 Rương Tần Thủy Hoàng thật Hạng 13 Rương Tần Thủy Hoàng thật Hạng 21 Rương Thần Thủy Hoàng thật Hạng 3
Thưởng cố địnhTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rươngTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rương
Kinh nghiệm 1 tỷ 200 triệu 210 triệu 70 triệu 30 triệu
Thiên Niên Linh Quả 25 5 6 2 2
Bích Long Bảo Châu Rương 25 5 6 2 2
Rương Thú Cưỡi 30 6 6 2 -
Rương Thần Sa 5 1 3 1 2
Hàn Thiên Thúy Ngọc Phòng Cụ 25 5 6 2 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc Trang Sức 25 5 6 2 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc Vũ Khí 25 5 6 2 -
Tần Lăng Dạ Minh Châu 75 15 30 10 -
Sách Kỹ Năng Chân Linh chưa giám định 50 10 15 5 3
Long Đằng Bảo Hạp 25 5 - - -
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 20 4 9 3 5
  • Boss Tần Thủy Hoàng giả
Boss Tần Thủy Hoàng giả3 Rương Tần Thủy Hoàng giả Hạng 12 Rương Tần Thủy Hoàng giả Hạng 21 Rương Thần Thủy Hoàng giả Hạng 3
Thưởng cố địnhTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rươngTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rương
Kinh nghiệm 300 triệu 100 triệu 100 triệu 50 triệu 30 triệu
Ngũ Hành Hồn Thạch 9.000 3.000 2.000 1.000 500
Kim Long Bảo Thạch 30 10 10 5 2
Huyền tinh cấp 11 3 1 - - -
Hàn Thiên Thúy Ngọc Phòng Cụ 15 5 2 1 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc Trang Sức 15 5 2 1 -
Hàn Thiên Thúy Ngọc Vũ Khí 15 5 2 1 -
Rương Thú Cưỡi 9 3 2 1 -
Thiên Tâm Thạch 6 2 2 1 -
Tần Lăng Dạ Minh Châu 30 10 10 5 3
Long Đằng Bảo Hạp 6 2 - - -
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 9 3 6 2 3

Boss Khắc Di Môn

  • Boss Thống Soái
Boss Thống Soái6 Rương Thống Soái Hạng 16 Rương Thống Soái Hạng 23 Rương Thống Soái Hạng 3
Thưởng cố địnhTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rươngTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rươngTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rương
Kinh nghiệm 900 triệu 150 triệu 300 triệu 50 triệu 90 triệu 30 triệu
Túi Long Văn Ngân Tệ 12 2 6 1 3 1
Hàn Thiên Thúy Ngọc Phòng Cụ 30 5 6 1 3 1
Hàn Thiên Thúy Ngọc Trang Sức 30 5 6 1 3 1
Hàn Thiên Thúy Ngọc Vũ Khí 6 1 6 1 3 1
Rương Thú Cưỡi 30 5 6 1 3 1
Rương Thần Sa 30 5 6 1 3 1
Sách Kỹ Năng Chân Linh chưa giám định 12 2 6 1 3 1
  • Boss Mãnh Tướng
Boss Mãnh Tướng3 Rương Mãnh Tướng Hạng 12 Rương Mãnh Tướng Hạng 21 Rương Mãnh Tướng Hạng 3
Thưởng cố địnhTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rươngTổng phần thưởngPhần thưởng mỗi rương
Kinh nghiệm 300 triệu 100 triệu 40 triệu 20 triệu 10 triệu
Huyền tinh cấp 11 3 1 - - 3
Túi Long Văn Ngân Tệ 6 2 2 1 1
Rương Hà Lạc 15 5 2 1 1
Rương Thú Cưỡi 15 5 2 1  
Thưởng ngẫu nhiênHạng 1Hạng 2Hạng 3
Thiên Niên Linh Quả 15 5 5
Long Hồn Giám Áo cấp 1 5 2 2
Long Hồn Giám Nhẫn cấp 1 5 2 2
Long Hồn Giám Phù cấp 1 5 2 2
Tử Chân Đơn 1 - -
Sách Kỹ Năng Chân Linh chưa giám định 3 1 1