Về trang đầu

Nâng Cấp Trang Bị

04-09-19

Những trang bị mạnh mẽ, uy lực mới xứng tầm cho các cao thủ sử dụng. Trong bản cập nhật lần này, quý nhân sĩ có cơ hội gia tăng sức mạnh cho trang bị của mình với hàng loạt cập nhật mới sau đây:

Thời gian kích hoạt

 • Sau bảo trì cho bản cập nhật mới.

Đục lỗ thứ 4 cho trang bị

NPC liên quan
 • Đối thoại với NPC Hạ Phi Yên (Thợ Rèn Bảo Thạch Gia Tộc) để đục lỗ thứ 4 cho trang bị.

Quy tắc đục lỗ
 • Dùng điểm công hiến gia tộc và bạc thường để đục lỗ.
 • Chọn loại trang bị muốn đục lỗ.

 • Thu thập đủ 30 Bảo Thạch trở lên để kích hoạt được Huyết Sát. Cấp Huyết Sát được tính dựa vào cấp độ của viên Bảo Thạch thấp nhất trên trang bị.
  Ví dụ: Nhân vật trang bị 30 Bảo Thạch cấp 6, 1 Bảo Thạch cấp 5 sẽ kích hoạt bộ Bảo Thạch cấp 5, nhận Huyết Sát cấp 2.

Mở rộng Uẩn Linh lên cấp 300

Nội dung
 • Cập nhật tẩy luyện thuộc tính uẩn linh 7*
 • Tùy theo cấp độ nhân vật, sẽ được dưỡng thành Uẩn Linh lên cấp cao hơn, chi tiết trong bảng bên dưới:
  Cấp Uẩn LinhCấp độ yêu cầu
  201 - 210 174
  211 - 220 175
  221 - 230 176
  231 - 240 177
  241 - 250 178
  251 - 270 179
  271 - 300 180
Hình ảnh

Trang bị đồng hành Long Đằng

Nguồn sinh ra vật phẩm
 • Đang cập nhật..
Hình ảnh