Phần thưởng

Phần thưởng của giải Bang Hội Tứ Hùng 2022 lần 2 thuộc các cụm của Kiếm Thế xin được sẵn trao cho những đại bang kiệt xuất, tham gia tranh tài và sở hữu nhé.

Cụm Cao Thủ | Cụm Hen Ước | Cụm Hồi Ức 1 | Cụm Hồi Ức 2

Phần Thưởng cụm Cao Thủ
Hạng Phần thưởng  Số lượng  Tính chất
1 Danh Hiệu Quán Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày
Lưu Niên Hạng Liên (+1 kỹ năng phái & 1 Kỹ Năng Già Lam Kinh)                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 1,000 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 3 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
Bích Long Anh Hùng Lưng                         3 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên                         3 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội                         3 Không khóa, vĩnh viễn
2 Danh Hiệu Á Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày
Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Bội or Giày (+1 Kỹ năng phái)                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 600 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 2 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
Bích Long Anh Hùng Lưng                         2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên                         2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội                         2 Không khóa, vĩnh viễn
3 Ức Vân Anh Hùng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 300 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày
Bích Long Anh Hùng Lưng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội                         1 Không khóa, vĩnh viễn
4 Lăng Thiên Anh Hùng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 200 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 5,000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày


Phần thưởng cụm Hẹn ước
Hạng Vật phẩm  Số lượng  Tính chất
1 Danh Hiệu Quán Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày
Giày hoặc Bội +1 Kỹ Năng Lưu Niên Như Mộng (Không khóa, trao vào nhân vật sẽ khóa, vĩnh viễn)                          1 Trang bị khóa
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
Hoàng Kim Anh Hùng Phù                         3 Không khóa, vĩnh viễn
Hoàng Kim Anh Hùng Giày                         3 Không khóa, vĩnh viễn
2 Danh Hiệu Á Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày
Ức Vân- Anh Hùng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 50 Không khóa, 30 ngày
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
Hoàng Kim Anh Hùng Phù                         2 Không khóa, vĩnh viễn
Hoàng Kim Anh Hùng Giày                         2 Không khóa, vĩnh viễn
3 Lăng Thiên- Anh Hùng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài                         5 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 20 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày
Hoàng Kim Anh Hùng Phù                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Hoàng Kim Anh Hùng Giày                         1 Không khóa, vĩnh viễn
4 Bảo châu chưa mài                         5 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 10 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày


Phần thưởng cụm Hồi ức 1
Hạng Vật phẩm   Số lượng   Tính chất
1 Danh Hiệu Quán Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày
Phiên Vũ - Anh Hùng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10,000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày
Hoàng Kim Anh Hùng Phù                         3 Không khóa, vĩnh viễn
Hoàng Kim Anh Hùng Giày                         3 Không khóa, vĩnh viễn
2 Danh Hiệu Á Quân Bang Hội Chiến 65 60 ngày
Bôn Lôi - Anh Hùng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10,000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày
Hoàng Kim Anh Hùng Phù                         2 Không khóa, vĩnh viễn
Hoàng Kim Anh Hùng Giày                         2 Không khóa, vĩnh viễn
3 Tuyết Hồn - Anh Hùng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài                         5 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10,000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 7 ngày
Hoàng Kim Anh Hùng Phù                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Hoàng Kim Anh Hùng Giày                         1 Không khóa, vĩnh viễn
4 Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Liên                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Thúc Yêu                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 7,000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 7 ngày


Phần thưởng cụm Hồi ức 2
Hạng Vật phẩm   Số lượng   Tính chất
1 Danh Hiệu Quán Quân Bang Hội Chiến                      65 60 ngày
Phiên Vũ - Anh Hùng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch                      60 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Liên                         3 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Thúc Yêu                         3 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ                      65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11)                      65 Khóa, 15 ngày
2 Danh Hiệu Á Quân Bang Hội Chiến                      65 60 ngày
Bôn Lôi - Anh Hùng                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Liên                         2 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Thúc Yêu                         2 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch                      30 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ                      65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Đại Thánh (vì nhầm lẫn lúc biên tập, nên chỉnh lại đúng phần thưởng Phi Phong Đại Thánh, thay vì Phi Phong Vô Song)                      65 Khóa, 15 ngày
3 Mảnh Trung Hồn Thạch                      30 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Liên                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Kim Lân Thúc Yêu                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long             20,000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ                      65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Đại Thánh (vì nhầm lẫn lúc biên tập, nên chỉnh lại đúng phần thưởng Phi Phong Đại Thánh, thay vì Phi Phong Vô Song)                      65 Khóa, 7 ngày
4 Kim Lân Thúc Yêu                         1 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long             20,000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ                      65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Đại Thánh (vì nhầm lẫn lúc biên tập, nên chỉnh lại đúng phần thưởng Phi Phong Đại Thánh, thay vì Phi Phong Vô Song)                      65 Khóa, 7 ngày

Nạp thẻ Download