popup-close

Cụm 2009

Vạn Phúc Lễ Bao 2024 sẽ có cơ hội mang về vô vàn phần thưởng hấp dẫn sau đây tại CỤM 2009

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế có tham gia quy đổi ZingXu sang tiền Đồng tại Kiếm Thế trong khoảng thời gian 00h00 ngày 01/04/2023 đến 23h59 ngày 31/03/2024
 • Thời gian kiểm tra Đồng nạpTừ ngày 07/02/2024 đến 23h59 ngày 10/04/2024
 • Thời gian nhận thưởng code Vạn Phúc Lễ Bao 2024: 10h00 ngày 10/04/2024 đến 23h59 ngày 30/04/2024
 • Trong thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận Code thưởng với mốc tương ứng. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 mốc cao nhất đạt được.

Phần thưởng - cụm 2009

 • Số Cấp danh vọng các loại được tính theo đúng so với cấp độ danh vọng hiển thị trong game.
 • *Danh vọng Linh Động cường hóa kỹ năng đặc biệt Thú Cưng chi tiết chờ thông tin tiếp theo.
 • *Danh vọng Linh Động kỹ năng đặc biệt Thú Cưng tăng sát thương chuẩn.
 • Điều kiện nhận thưởng mỗi mốc:
Thời gianMốc thưởngĐiều kiện quy đổi Đồng Kiếm Thế
Từ
0h00 ngày 01/04/2023
đến
23h59 ngày 31/03/2024
Mốc 1 ≥ 5 vạn
Mốc 2 ≥ 8 vạn
Mốc 3 ≥ 16 vạn
Mốc 4 ≥ 32 vạn
Mốc 5 ≥ 64 vạn
Mốc 6 ≥ 128 vạn
Mốc 7 ≥ 320 vạn
Mốc 8 ≥ 640 vạn
Mốc 9 ≥ 1280 vạn
Mốc 10 ≥ 2560 vạn
Mốc 11 ≥ 4200 vạn
Mốc 1 - 2 - 3
Phần thưởngMức 1Mức 2Mức 3
Danh Hiệu Thiếu Niên Anh Hùng Thiếu Niên Anh Hùng Nhân Trung Chi Long
Nhận trực tiếp Phi Phong  Phi Phong Tiềm Long (30 ngày) Phi Phong Chí Tôn (30 ngày) Phi Phong Chí Tôn (30 ngày)
Thú Cưỡi (không khóa, có hsd) Trục Nhật (30 ngày) Trục Nhật (30 ngày) Lăng Thiên (30 ngày)
Bạn Đồng Hành (Khóa) 1 Thiên Thiên (6 kỹ năng) 1 Thiên Thiên (6 kỹ năng) 1 Thiên Thiên (6 kỹ năng)
Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn) 10 15 20
Tiền Du Long/Trục Danh Vọng 1000 Tiền Du Long  2000 Tiền Du Long  3000 Tiền Du Long 
Lôi Đình Ấn (Khóa) - Lôi Đình Ấn [Phong] Lôi Đình Ấn [Lâm]
Mốc 4 - 5 - 6
Phần thưởngMức 4Mức 5Mức 6
Danh Hiệu Nhân Trung Chi Long Nhân Trung Chi Long Độc Cô Nhất Lang (có thuộc tính) (120 ngày)
Nhận trực tiếp Phi Phong  Phi Phong Vô Song (30 ngày) Phi Phong Vô Song (30 ngày) Phi Phong Trục Nhật Vô Song Vương Giả (30 ngày)
Thú Cưỡi (không khóa, có hsd) Lăng Thiên (30 ngày) Tự Quỳ (30 ngày) Tự Quỳ (30 ngày)
Bạn Đồng Hành (Khóa) 1 Thiên Thiên (6 kỹ năng) 1 Yến Tiểu Thanh (7 Kỹ Năng) 1 Yến Tiểu Hà (7 Kỹ Năng)
Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn) 25 30 50
Ngoại trang Quốc Sắc Thiên Hương or Định Quốc An Bang (Không khóa) - 7 ngày  7 ngày 
Tiền Du Long/Trục Danh Vọng 4000 Tiền Du Long  5000 Tiền Du Long  1 Rương danh vọng Hoàng Kim
Lôi Đình Ấn (không khóa mốc 6) Lôi Đình Ấn [Hỏa] Lôi Đình Ấn [Sơn] 100 Mảnh Lôi Đình Ấn
Danh Vọng-Ấn Chương - - Danh Vọng Ấn Chương-Cấp 2 (Tri Bạch)
Mốc 7 - 8 - 9
Phần thưởngMức 7Mức 8Mức 9
Danh Hiệu Nhất Đại Tông Sư (có thuộc tính) (120 ngày) Đoạt Mệnh Tiêu Hồn (có thuộc tính) (120 ngày) Nhất Trụ Kình Thiên (có thuộc tính) (120 ngày)
Nhận trực tiếp Phi Phong  Phi Phong Trục Nhật Vô Song Vương Giả (60 ngày) Phi Phong Trục Nhật Vô Song Vương Giả (120 ngày) Phi Phong Trục Nhật Vô Song Vương Giả (120 ngày)
Thú Cưỡi (không khóa, có hsd) Tuyệt Thế Hỏa Vũ (60 ngày) Tuyệt Thế Hỏa Vũ (60 ngày) Ngạo Ngô Hiên Viên (90 ngày)
Bạn Đồng Hành (Khóa) 1 Yến Tiểu Lam (7 Kỹ Năng) 1 Yến Tiểu Na (7 kỹ năng) 1 Đồng Hành-Nạp Lan Chân (7 Kỹ năng)
Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn) 70 100 120
Ngoại trang Quốc Sắc Thiên Hương or Định Quốc An Bang (Không khóa) 7 ngày  15 ngày  30 ngày 
Tiền Du Long/Trục Danh Vọng 1 Rương danh vọng Hoàng Kim 2 Rương danh vọng Hoàng Kim 2 Rương danh vọng Hoàng Kim
Thú Cưng (không khóa, vĩnh viễn)  -  - Thú Nhỏ-Viên Tiểu Kê
Lôi Đình Ấn (không khóa) 100 Mảnh Lôi Đình Ấn  100 Mảnh Lôi Đình Ấn  100 Mảnh Lôi Đình Ấn 
Danh Vọng-Ấn Chương Danh Vọng Ấn Chương-Cấp 2 (Tri Bạch) Danh Vọng Ấn Chương-Cấp 3 (Bích Lạc) Danh Vọng Ấn Chương-Cấp 3 (Bích Lạc)
Mốc 10 - 11
Phần thưởngMức 10Mức 11
Danh Hiệu Vanh Danh Bốn Bể (có thuộc tính) (120 ngày) Hùng Bá Thiên Hạ (có thuộc tính) (120 ngày)
Nhận trực tiếp Phi Phong  Phi Phong Lăng Thiên Vô Song Vương Già (120 ngày) Phi Phong Lăng Thiên Vô Song Vương Già (120 ngày)
Thú Cưỡi (không khóa, có hsd) Trục Nhật-Anh Hùng (90 ngày) Lăng Thiên - Anh Hùng (120 ngày)
Bạn Đồng Hành (Khóa) 1 Đồng Hành-Nạp Lan Chân (7 Kỹ năng) 1 Đồng hành-Diệp Chỉ Lâm (7 Kỹ năng)
Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn) 150 200
Ngoại trang Quốc Sắc Thiên Hương or Định Quốc An Bang (Không khóa) 30 ngày  60 ngày 
Tiền Du Long/Trục Danh Vọng 3 Rương danh vọng Hoàng Kim 3 Rương danh vọng Hoàng Kim
Thú Cưng (không khóa, vĩnh viễn) Thú Nhỏ-Xà Vũ Vũ Thú Nhỏ-Thiên Hồ
Lôi Đình Ấn (Khóa) Luân Hồi Lệnh (Khóa) Luân Hồi Lệnh (Khóa)
Danh Vọng-Ấn Chương Danh Vọng Ấn Chương-Cấp 4 (Ngưng Hàn) Danh Vọng Ấn Chương-Cấp 4 (Ngưng Hàn)
Danh Vọng-Già Lam - Già Lam Kinh Tầng 1

Tham khảo phần thưởng các cụm máy chủ khác

Phần thưởngThuộc tính 

Trục Nhật
Lăng Thiên
Tự Quỳ
Tuyệt Thế Hỏa Vũ
Ngạo Ngô Hiên Viên
Trục Nhật - Anh Hùng
Phi Phong Trục Nhật Vô Song Vương Giả
Phi Phong Lăng Thiên Vô Song Vương Giả
Độc Cô Nhất Lang Thời gian trạng thái ngũ hành: +300
Tỷ lệ trạng thái ngũ hành: +300
Công Tuyệt Học: +500
Hình ảnh cập nhật sau
Nhất Đại Tông Sư Thời gian trạng thái ngũ hành: +500
Tỷ lệ trạng thái ngũ hành: +500
Công Tuyệt Học: +700
Thủ Tuyệt Học: +100
Đoạt Mệnh Tiêu Hồn Thời gian trạng thái ngũ hành: +700
Tỷ lệ trạng thái ngũ hành: +700
Công Tuyệt Học: +1000
Thủ Tuyệt Học: +150
Nhất Trụ Kình Thiên Thời gian trạng thái ngũ hành: +1000
Tỷ lệ trạng thái ngũ hành: +1000
Công Tuyệt Học: +1500
Thủ Tuyệt Học: +200
Chí mạng: +100
Vang Danh Bốn Bể Công Tuyệt Học: +2000
Thủ Tuyệt Học: +250
Chí mạng: +150
Phát huy tấn công cơ bản: 10%
Dẻo Dai: 100
Hùng Bá Thiên Hạ Công Tuyệt Học: +2000
Thủ Tuyệt Học: +250
Chí mạng: +200
Phát huy tấn công cơ bản: 10%
Kỹ năng môn phái: +1
Danh Vọng-Ấn Chương (Cấp 2)
Danh Vọng-Ấn Chương (Cấp 3)
Danh Vọng-Ấn Chương (Cấp 4)
Già Lam Kinh-Tầng 1

 • Danh hiệu và thuộc tính các cụm tại sự kiện Vạn Phúc Lễ Bao 2024
Mốc Vạn Phúc Lễ BaoDanh hiệu & Thuộc Tính
Cụm 2009
6
7
8
9
10
11
 • Khí nhân vật tắt hoặc hệ thống không hiển thị hình ảnh Danh Hiệu thì thuộc tính danh hiệu vẫn sẽ còn tác dụng trên nhân vật.
 • Kỹ năng Thú Cưng VIP (Đạt danh vọng Linh Động để thăng cấp kỹ năng)
  • Kỹ năng Linh Động là kỹ năng riêng biệt, thú cưng nào cũng có thể sử dụng

 • Khi thi triển trúng mục tiêu sẽ trừ sinh lực hiện tại của nhân vật mục tiêu.
  Ví dụ: Kỹ năng "Khấu trừ sinh lực hiện tại 1%" khi nhân vật mục tiêu có 100000 Máu sẽ gây thêm 1 lần sát thương 1000 máu trực tiếp.
 • Mật Tịch Cửu Âm Chân Kinh-Tầng 2

 • Kỹ năng Di Hồn Đại Pháp-Tầng 2 sẽ có cộng dồn với kỹ năng Di Hồn Đại Pháp-Tầng 1
 • Ví dụ: Kỹ năng Di Hồn Đại Pháp-Tầng 1 "Bỏ qua tỷ lệ chí mạng phải chịu: +50%" cộng dồn với Di Hồn Đại Pháp-Tầng 2 "Bỏ qua tỷ lệ chí mạng phải chịu: +50%" sẽ tác động 100% lên mục tiêu.

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.