popup-close

Cụm Hồi Ức

Vạn Phúc Lễ Bao 2024 sẽ có cơ hội mang về vô vàn phần thưởng hấp dẫn sau đây tại CỤM HỒI ỨC

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế có tham gia quy đổi ZingXu sang tiền Đồng tại Kiếm Thế trong khoảng thời gian 00h00 ngày 01/04/2023 đến 23h59 ngày 31/03/2024
 • Thời gian kiểm tra Đồng nạpTừ ngày 07/02/2024 đến 23h59 ngày 10/04/2024
 • Thời gian nhận thưởng code Vạn Phúc Lễ Bao 2024: 10h00 ngày 10/04/2024 đến 23h59 ngày 30/04/2024
 • Trong thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận Code thưởng với mốc tương ứng. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 mốc cao nhất đạt được.

Phần thưởng - cụm HỒI ỨC

 • Số Cấp danh vọng các loại được tính theo đúng so với cấp độ danh vọng hiển thị trong game.
 • *Danh vọng Linh Động cường hóa kỹ năng đặc biệt Thú Cưng chi tiết chờ thông tin tiếp theo.
 • Điều kiện nhận thưởng mỗi mốc:
Thời gianMốcĐiều kiện quy đổi Đồng Kiếm Thế
Từ
0h00 ngày 01/04/2023
đến
23h59 ngày 31/03/2024
Mốc 1 ≥ 5 vạn
Mốc 2 ≥ 8 vạn
Mốc 3 ≥ 16 vạn
Mốc 4 ≥ 32 vạn
Mốc 5 ≥ 64 vạn
Mốc 6 ≥ 128 vạn
Mốc 7 ≥ 320 vạn
Mốc 8 ≥ 640 vạn
Mốc 9 ≥ 1280 vạn
Mốc 10 ≥ 2560 vạn
Mốc 11 ≥ 4200 vạn
Mốc 1 - 2 - 3
Phần thưởngMức 1Mức 2Mức 3
Danh Hiệu Thiếu Niên Anh Hùng Thiếu Niên Anh Hùng Nhân Trung Chi Long
Nhận trực tiếp Phi Phong  Phi Phong Vô Song (30 ngày) Phi Phong Vô Song (30 ngày) Phi Phong Vô Song (60 ngày)
Thú Cưỡi (không khóa, có hsd) Phiên Vũ(15 ngày) Phiên Vũ(15 ngày) Trục Nhật (15 ngày)
Bạn Đồng Hành (khóa) 1 Yến Tiểu Lâu (4 kỹ năng) 1 Yến Tiểu Lâu (5 kỹ năng) 1 Yến Tiểu Lâu (6 kỹ năng)
Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn) 15 20 25
Danh vọng Phu Tử Miếu - - Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương - - Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2
Chiến Thần Chiến Thần-Cấp 4 Chiến Thần-Cấp 4 Chiến Thần-Cấp 4
Mốc 4 - 5 - 6
Phần thưởngMức 4Mức 5Mức 6
Danh Hiệu Nhân Trung Chi Long Nhân Trung Chi Long Độc Cô Nhất Lang (có thuộc tính) (120 ngày)
Nhận trực tiếp Phi Phong  Phi Phong Trục Nhật Đại Thánh (30 ngày) Phi Phong Trục Nhật Đại Thánh (30 ngày) Phi Phong Trục Nhật Đại Thánh (30 ngày)
Thú Cưỡi (không khóa, có hsd) Trục Nhật (30 ngày) Tuyệt Thế Tuyết Vũ (30 ngày) Tuyệt Thế Tuyết Vũ (45 ngày)
Bạn Đồng Hành (khóa) 1 Yến Tiểu Lâu (7 kỹ năng) 1 Yến Tiểu Hà (7 kỹ năng) 1 Yến Tiểu Hà (7 kỹ năng)
Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn) 50 70 80
Ngoại trang (Không khóa, có hsd) - 7 ngày  7 ngày 
Danh vọng Già Lam Kinh Già Lam Kinh Tầng 1-Cấp 2 Già Lam Kinh Tầng 1-Cấp 2 Già Lam Kinh Tầng 1-Cấp 2
Cửu Dương Chân Kinh - Cửu Dương Chân Kinh Tầng 1-Cấp 2 Cửu Dương Chân Kinh Tầng 1-Cấp 2
Danh vọng Phu Tử Miếu Phu Tử Miếu-Cấp 2 Phu Tử Miếu-Cấp 3 Phu Tử Miếu-Cấp 3
Ấn Chương Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2 Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2 Ấn Chương Bích Lạc-Cấp 3
Chiến Thần Chiến Thần-Cấp 4 Chiến Thần-Cấp 5 Chiến Thần-Cấp 5
Nguyệt Ảnh Thạch (Khóa) - - 300
Mốc 7 - 8 - 9
Phần thưởngMức 7Mức 8Mức 9
Danh Hiệu Nhất Đại Tông Sư (có thuộc tính) (120 ngày) Đoạt Mệnh Tiêu Hồn (có thuộc tính) (120 ngày) Nhất Trụ Kình Thiên (có thuộc tính) (120 ngày)
Nhận trực tiếp Phi Phong  Phi Phong Trục Nhật Siêu Thần (30 ngày) Phi Phong Trục Nhật Siêu Thần (30 ngày) Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (45 ngày)
Thú Cưỡi (không khóa, có hsd) Tuyệt Thế Hỏa Vũ (60 ngày) Mị Vũ Thiên Hương-Linh (60 ngày) Ngạo Ngô Hiên Viên (90 ngày)
Bạn Đồng Hành (khóa) 1 Yến Tiểu Hà (7 kỹ năng) 1 Yến Tiểu Na (7 kỹ năng) 1 Yến Tiểu Na (7 kỹ năng)
Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn) 100 150 200
Ngoại trang (Không khóa, có hsd) 7 ngày  15 ngày  30 ngày 
Cánh Tinh Linh (khóa) 7 ngày  15 ngày  30 ngày 
Danh vọng Già Lam Kinh Già Lam Kinh Tầng 2-Cấp 3 Già Lam Kinh Tầng 2-Cấp 3 Già Lam Kinh Tầng 2-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh Cửu Dương Chân Kinh Tầng 1-Cấp 2 Cửu Dương Chân Kinh Tầng 2-Cấp 3 Cửu Dương Chân Kinh Tầng 2-Cấp 3
Danh vọng Phu Tử Miếu Phu Tử Miếu-Cấp 3 Phu Tử Miếu-Cấp 4 Phu Tử Miếu-Cấp 4
Ấn Chương Ấn Chương Bích Lạc-Cấp 3 Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4 Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4
Chiến Thần Chiến Thần-Cấp 6 Chiến Thần-Cấp 6 Chiến Thần-Cấp 6
Danh vọng Tinh Hoa (Phụng Cầu Hoàn) Danh Vọng Tinh Hoa(Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 2 Danh Vọng Tinh Hoa(Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 2 Danh Vọng Tinh Hoa(Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 2
Thú cưng -   Thú Nhỏ-Viên Tiểu Kê
Danh vọng Cửu Âm Chân Kinh - Cửu Âm Chân Kinh Tầng 1-Cấp 2 Cửu Âm Chân Kinh Tầng 1-Cấp 2
Được phép chuyển nhân vật lên cụm cao hơn - Được chuyển  Được chuyển 
Nguyệt Ảnh Thạch (Khóa) 500 2000 3000
Mốc 10 - 11
Phần thưởngMức 10Mức 11
Danh Hiệu Vanh Danh Bốn Bể (có thuộc tính) (120 ngày) Hùng Bá Thiên Hạ (có thuộc tính) (120 ngày)
Nhận trực tiếp Phi Phong  Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (60 ngày) Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (60 ngày)
Thú Cưỡi (không khóa, có hsd) Trục Nhật-Anh Hùng (120 ngày) Trục Nhật-Anh Hùng (120 ngày)
Bạn Đồng Hành (khóa) 1 Đồng Hành Độc Cô Kiếm (8 kỹ năng) 1 Đồng Hành Độc Cô Kiếm (8 kỹ năng)
Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn) 300 400
Ngoại trang (Không khóa, có hsd) 30 ngày  30 ngày 
Cánh Tinh Linh (khóa) 30 ngày  30 ngày 
Danh vọng Già Lam Kinh Già Lam Kinh Tầng 2-Cấp 3 Già Lam Kinh Tầng 2-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh Cửu Dương Chân Kinh Tầng 2-Cấp 3 Cửu Dương Chân Kinh Tầng 2-Cấp 3
Danh vọng Phu Tử Miếu Phu Tử Miếu-Cấp 5 Phu Tử Miếu-Cấp 5
Ấn Chương Ấn Chương Tử Mạch-Cấp 5 Ấn Chương Diệm Sâm-Cấp 6
Chiến Thần Chiến Thần-Cấp 6 Chiến Thần-Cấp 6
Danh vọng Tinh Hoa (Phụng Cầu Hoàn) Danh Vọng Tinh Hoa(Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 3 Danh Vọng Tinh Hoa(Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 3
Thú cưng Thú Nhỏ-Xà Vũ Vũ Thú Nhỏ-Thiên Hồ 
Danh vọng Cửu Âm Chân Kinh Cửu Âm Chân Kinh Tầng 1-Cấp 2 Cửu Âm Chân Kinh Tầng 2-Cấp 3
Danh vọng Linh Động - Danh vọng Linh Động
Được phép chuyển nhân vật lên cụm cao hơn Được chuyển  Được chuyển 
Nguyệt Ảnh Thạch (Khóa) 4000 5000

Tham khảo phần thưởng các cụm máy chủ khác

Mốc Vạn Phúc Lễ BaoDanh hiệu & Thuộc Tính
Cụm Cao Thủ, Hẹn Ước, Hồi Ức
6
7
8
9
10
11
 • Khí nhân vật tắt hoặc hệ thống không hiển thị hình ảnh Danh Hiệu thì thuộc tính danh hiệu vẫn sẽ còn tác dụng trên nhân vật.
 • Kỹ năng Thú Cưng VIP (Đạt danh vọng Linh Động để thăng cấp kỹ năng)
  • Kỹ năng Linh Động là kỹ năng riêng biệt, thú cưng nào cũng có thể sử dụng

 • Khi thi triển trúng mục tiêu sẽ trừ sinh lực hiện tại của nhân vật mục tiêu.
  Ví dụ: Kỹ năng "Khấu trừ sinh lực hiện tại 1%" khi nhân vật mục tiêu có 100000 Máu sẽ gây thêm 1 lần sát thương 1000 máu trực tiếp.
 • Mật Tịch Cửu Âm Chân Kinh-Tầng 2

 • Kỹ năng Di Hồn Đại Pháp-Tầng 2 sẽ có cộng dồn với kỹ năng Di Hồn Đại Pháp-Tầng 1
 • Ví dụ: Kỹ năng Di Hồn Đại Pháp-Tầng 1 "Bỏ qua tỷ lệ chí mạng phải chịu: +50%" cộng dồn với Di Hồn Đại Pháp-Tầng 2 "Bỏ qua tỷ lệ chí mạng phải chịu: +50%" sẽ tác động 100% lên mục tiêu.