Cẩm nang

Uỷ Thác

Với tính năng Ủy Thác, nhân sĩ có thể nhận được nhiều kinh nghiệm dù cho không online thông qua việc sử dụng Bạch Cầu Hoàn.

  • Điều kiện tham gia: Đẳng cấp >= 20
  • Mua các loại Bạch Câu Hoàn tại Kỳ Trân Các.

Kiếm Thế