Cẩm nang

Vũ khí Thần Sa

Anh hùng hào kiệt đã uy phong, nay lại càng thêm dũng mãnh bội phần bởi sự xuất hiện của kỳ kim Thần Sa Cực Thiên. Từ đây, nhân sĩ có thể tự mình quyết định thuộc tính của vũ khí (với rất nhiều hướng để xây dựng) Thần Sa. Khi đó, mỗi hào kiệt sẽ có 1 hướng xây dựng thần binh phù hợp với hệ phái mình đã chọn.

Các thao tác cơ bản trên vũ khí Thần Sa:

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Chức năng:

 • Nâng cấp thuộc tính vũ khí Thần Sa.
 • Đúc loại, cấp thuộc tính vũ khí Thần Sa.
 • Kế thừa dưỡng thành.
 • Tách dưỡng thành.
 • Tách, mở khóa nguyên liệu Thần Sa.

Chế tạo Rương Thần Sa Cực Thiên (Hiệp/Chiến)

Hình ảnhGhi chú

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Khi kỹ năng chế tạo Vũ Khí đạt cấp 110 trở lên thì nhân vật sẽ tự động học được cách chế tạo Rương Thần Sa Cực Thiên - Hiệp.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Danh vọng Võ Lâm Cao Thủ (bất kỳ) đạt cấp 04, nhân vật đến NPC Bán Vũ Khí Đặc Chế - Hoa Minh tại Lâm An (182/252) để mua Đồ Phổ Rương Thần Sa - Chiến.
 • Sử dụng đồ phổ sẽ học được cách chế tạo Rương Thần Sa Cực Thiên-Chiến.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Mua Lăng Vân Thạch (cấp 11) tại NPC Chủ Tiệm Trang Sức Hách Phiêu Tịnh.
 • Sử dụng 2.500 Hoạt Lực để chế tạo thành Lăng Vân Đĩnh.

 

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Sử dụng 72.000 Tinh Lực gia công 29 Lăng Vân Đĩnh để chế tạo Rương Thần Sa Cực Thiên - Hiệp/Chiến.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Giao diện khi mở Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp/Chiến

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Các thuộc tính cơ bản của Kiếm ngoại - hệ Kim từ Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến (công)

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Các thuộc tính cơ bản của Kiếm ngoại - hệ Kim từ Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp (thủ)

Nâng cấp thuộc tính vũ khí

Các cấp của vũ khí Thần Sa
Hình ảnhGhi chú

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Vũ khí có 4 thuộc tính gọi là Thần Sa Vô Hạ.
 • Vũ khí có 5 thuộc tính gọi là Thần Sa Phồn Hoa.
 • Vũ khí có 6 thuộc tính gọi là Thần Sa Phong Vân.
 • Vũ khí có 7 thuộc tính gọi là Thần Sa Kình Tiếu.
Thu thập nguyên liệu
Hình ảnhGhi chú

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Nguyên liệu Thần Sa có 4 loại:
  • Vô Hạ Dẫn.
  • Phồn Hoa Dẫn.
  • Phong Vân Dẫn.
  • Kình Tiếu Dẫn.
 • Nguyên liệu Thần Sa cấp cao có thể tách thành nguyên liệu Thần Sa nhỏ hơn 1 cấp:
  • 1 Kình Tiếu Dẫn = 3 Phong Vân Dẫn.
  • 1 Phong Vân Dẫn = 3 Phồn Hoa Dẫn.
  • 1 Phồn Hoa Dẫn = 3 Vô Hạ Dẫn.
 • Nguyên liệu cấp thấp không thể ghép thành nguyên liệu cấp cao.

 

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Tách nguyên liệu Thần Sa tại NPC Dã Luyện Đại Sư.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Tham gia các tính năng Thời Quang Điện, Thần Trùng Trấn, Đảo Thiên Tử và nhiệm vụ hàng ngày ở chiến trường Khắc Di Môn sẽ có cơ hội nhận được:

 • Tinh Hoa Thần Sa (kết hợp với Hàn Tinh Thạch/Thiên Tâm Thạch sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong 04 loại nguyên liệu Vô Hạ, Phồn Hoa, Phong Vân, Kình Tiếu).
 • Thần Nguyệt Sa (dùng Tinh Hoạt Lực gia công thành Tinh Hoa Thần Sa).
 • Thần Nhật Sa (dùng Tinh Hoạt Lực gia công thành Tinh Hoa Thần Sa).

Lưu ý

 • Trong hành trang nhân vật có Thiên Tâm Thạch và Hàn Tinh Thạch thì hệ thống ưu tiên sử dụng Thiên Tâm Thạch.
 • Với cách kết hợp Hàn Tinh Thạch và Tinh Hoa Thần Sa, nhân vật đổi tối đa 02 lần/ngày, mỗi lần tiêu hao 02 Hàn Tinh Thạch. Với cách kết hợp này thì nguyên liệu Thần Sa nhận được sẽ mang tính chất khóa, hạn sử dụng 24 giờ.
 • Thiên Tâm Thạch mở Tinh Hoa Thần Sa thì tính chất của 04 loại nguyên liệu Thần Sa sẽ dựa vào tính chất của Thiên Tâm Thạch. Ví dụ: Kết hợp Tinh Hoa Thần Sa thì Thiên Tâm Thạch có tính chất không khóa thì nguyên liệu Thần Sa nhận được sẽ mang tính chất không khóa.
Cách thức nâng cấp, tiến cấp vũ khí từ Vô Hạ -> Phồn Hoa
 • Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư chọn phần Thần Sa. Gắn Vũ Khí Thần Sa Vô Hạ ô tương ứng để nâng cấp.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Sử dụng Thần Sa Vô Hạ Dẫn cấp 01 để tăng các chỉ số thuộc tính của vũ khí Thần Sa Vô Hạ.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Mỗi lần nâng cấp đều có có xác suất thành công và thất bại. Nâng cấp thất bại chỉ khấu trừ nguyên liệu, không giảm cấp của thuộc tính. Nâng cấp thành công thì chỉ số của dòng thuộc tính đó sẽ tăng lên theo cấp thuộc tính.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Nếu toàn bộ thuộc tính của vũ khí Thần Sa Vô Hạ đã được nâng cấp tới mức cao nhất thì có thể tiến cấp vũ khí từ Vô Hạ -> Phồn Hoa (có xác suất thành công/thất bại).

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Sau khi tiến cấp thành công, cấp vũ khí sẽ tăng thêm 1 bậc - Phồn Hoa, tăng thêm 1 dòng thuộc tính và tất cả chỉ số thuộc tính trở về 0.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Cách thức nâng cấp, tiến cấp từ Phồn Hoa -> Phong Vân
  • Đối thoại với NPC Trương A Sinh tại Anh Hùng Quán hoặc Vinh Diệu Các chọn mua Tinh Chú Thạch Vũ Khí Cấp 01 (yêu cầu danh vọng Tần Lăng Phát Khâu Môn < cấp 2) và Tinh Chú Thạch Vũ Khí Cấp 02 (yêu cầu danh vọng Tần Lăng Phát Khâu Môn < cấp 3).

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư chọn phần "Luyện đúc" dòng "Tinh chú trang bị" và gắn Vũ Khí Thần Sa Phồn Hoa và Tinh Chú Vũ Khí cấp 01 để tinh chú trang bị.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Tiếp tục tinh chú vũ khí Thần Sa Phồn Hoa bằng Tinh Chú Vũ Khí cấp 02.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư chọn phần Thần Sa. Gắn Vũ Khí Thần Sa Phồn Hoa vào ô tương ứng để nâng cấp.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Sử dụng Thần Sa Phồn Hoa Dẫn cấp 02 để tăng các chỉ số thuộc tính của vũ khí Thần Sa Phồn Hoa.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Nếu toàn bộ thuộc tính đã được nâng cấp tới mức cao nhất thì có thể tiến cấp vũ khí từ Phồn Hoa -> Phong Vân (có xác suất thành công/thất bại).

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Sau khi tiến cấp thành công, cấp vũ khí sẽ tăng thêm 1 bậc - Phong Vân, tăng thêm 1 dòng thuộc tính và tất cả chỉ số thuộc tính trở về 0.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Cách thức nâng cấp, tiến cấp từ Phong Vân -> Kình Tiếu
 • Đối thoại với NPC Trương A Sinh tại Anh Hùng Quán hoặc Vinh Diệu Các chọn mua Tinh Chú Thạch Vũ Khí Cấp 03 (yêu cầu danh vọng Tần Lăng Phát Khâu Môn đạt cấp 3).

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư chọn phần "Luyện đúc" dòng "Tinh chú trang bị" và gắn Vũ Khí Thần Sa Phong Vân và Tinh Chú Vũ Khí cấp 03 để tinh chú trang bị.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư chọn phần Thần Sa. Gắn Vũ Khí Thần Sa Phong Vân vào ô tương ứng để nâng cấp.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Sử dụng Thần Sa Phong Vân Dẫn cấp 03 để tăng các chỉ số thuộc tính của vũ khí Thần Sa Phong Vân.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Nếu toàn bộ thuộc tính đã được nâng cấp tới mức cao nhất thì có thể tiến cấp vũ khí từ Phong Vân -> Kình Tiếu (có xác suất thành công/thất bại).

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

 • Sau khi tiến cấp thành công, cấp vũ khí sẽ tăng thêm 1 bậc - Kình Tiếu, tăng thêm 1 dòng thuộc tính và tất cả chỉ số thuộc tính trở về 0.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Lưu ý

 • Vũ khí Thần Sa không tinh chú và tinh chú cấp 01 (cấp Thanh Đồng) chỉ khảm tối đa Bảo Thạch cấp 3 và tiến cấp tối đa đến mức Phồn Hoa.
 • Vũ khí Thần Sa tinh chú cấp 2 (cấp Bạch Ngân) khảm tối đa Bảo Thạch cấp 4 và tiến cấp tối đa đến mức Phong Vân.
 • Vũ khí Thần Sa tinh chú cấp 3 (cấp Hoàng Kim) khảm tối đa Bảo Thạch cấp 5 và tiến cấp tối đa đến mức Kình Tiếu.
  • Nâng cấp thuộc tính và tiến cấp vũ khí đều tiêu hao nguyên liệu tương ứng với cấp của vũ khí Thần Sa hiện tại:
Vũ khíNâng cấp thuộc tínhTiến cấp
Vô Hạ 01 Vô Hạ Dẫn 09 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa 01 Phồn Hoa Dẫn 10 Phồn Hoa Dẫn
Phong Vân 01 Phong Vân Dẫn 14 Phong Vân Dẫn
Kình Tiếu 01 Kình Tiếu Dẫn 18 Kình Tiếu Dẫn

Đúc lại cấp thuộc tính của vũ khí Thần Sa

 • Đặc trưng của thao tác: Không thay đổi loại thuộc tính, cấp thuộc tính của mỗi dòng sẽ thay đổi ngẫu nhiên.
 • Bảng tiêu hao nguyên liệu:
Cấp vũ khíĐúc lại cấp thuộc tính
Vô Hạ 1 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa 1 Phồn Hoa Dẫn
Phong Vân 1 Phong Vân Dẫn
Kình Tiếu 1 Kình Tiếu Dẫn
 • Cách thức tiến hành: Thực hiện theo các hình sau (thứ tự từ trên xuống).

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Mở giao diện Thần Sa ở NPC Dã Luyện Đại Sự chọn "Cấp đúc"

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Thuộc tính thay đổi ngẫu nhiên

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Lựa được thuộc tính ưng ý thì xác nhận như hình

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Hoàn tất thao tác

Đúc lại loại thuộc tính trên vũ khí Thần Sa

 • Đặc trưng của thao tác: Không thay đổi cấp thuộc tính, loại thuộc tính của mỗi dòng sẽ thay đổi ngẫu nhiên.
 • Bảng tiêu hao nguyên liệu:
Cấp Vũ khíĐúc lại loại thuộc tính
Chưa nâng cấp chỉ số thuộc tínhĐã nâng cấp chỉ số thuộc tính
Vô Hạ 04 Vô Hạ Dẫn 04 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa 05 Vô Hạ Dẫn 05 Phồn Hoa Dẫn
Phong Vân 08 Phồn Hoa Dẫn 08 Phong Vân Dẫn
Kình Tiếu 11 Phong Vân Dẫn 11 Kình Tiếu Dẫn
 • Cách thức tiến hành: Thực hiện theo các hình sau (thứ tự từ trên xuống).

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Mở giao diện Thần Sa ở NPC Dã Luyện Đại Sự chọn "Cấp đúc"

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Các thuộc tính thay đổi ngẫu nhiên

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Xác nhận khi chọn được thuộc tính ưng ý, phù hợp hệ phái

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Hoàn tất thao tác

Chuyển cấp (kế thừa dưỡng thành) vũ khí Thần Sa

 • Với thao tác này, đồng đạo có thể chuyển cấp các thuộc tính từ vũ khí cũ sang vũ khí mới. Tùy theo cấp của vũ khí Thần Sa, hệ thống sẽ xét nguyên liệu tiêu hao tương ứng.
 • Chỉ kế thừa cấp của thuộc tính.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Thao tác tại NPC Dã Luyện Đại Sư

 • Vũ khí được nhận kế thừa (trang bị bên phải): Sau khi kế thừa chỉ giữ lại 4 loại thuộc tính ban đầu, loại thuộc tính thứ 5 trở đi sẽ ngẫu nhiên.
 • Vũ khí cho kế thừa (trang bị bên trái): nếu từ cấp Phong Vân trở lên thì sau khi cho kế thừa cấp thuộc tính thì toàn bộ loại thuộc tính sẽ được làm mới ngẫu nhiên.
 • Ví dụ: Trước khi dưỡng thành, nhân sĩ có 02 vũ khí với các thuộc tính sau:

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí cho kế thừa là Thần Sa Kình Tiếu (07 thuộc tính) đã cường hóa +16

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí được nhận kế thừa (trang bị bên phải)

 • Sau khi dưỡng thành thì nhân sĩ sẽ có 02 vũ khí với các thuộc tính sau:

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí đã cường hóa +16 sẽ được làm mới toàn bộ lại 04 thuộc tính, trở về cấp Vô Hạ

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí chưa cường hóa nhận được cấp Kình Tiếu, giữ lại 04 thuộc tính ban đầu và làm mới 03 thuộc tính còn lại.

Tách nguyên liệu (dưỡng thành) ra khỏi vũ khí Thần Sa

 • Thao tác tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
 • Tùy theo tình hình vũ khí đã nâng cấp, sau khi tách thành công sẽ được nhận được nguyên liệu Thần Sa khóa, không hạn dùng với tỉ lệ tương ứng.
 • Vũ khí Thần Sa từ cấp Phồn Hoa trở lên thì sau khi tách lấy nguyên liệu thì toàn bộ thuộc tính sẽ được tạo mới ngẫu nhiên.

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa khi chưa tách dưỡng thành

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Bắt đầu thao tác tách dưỡng thành

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa sau khi dưỡng thành sẽ trở về Vô Hạ, hệ thống sẽ trao trả lại nguyên liệu Thần Sa (khóa) tương ứng

Lưu thuộc tính vũ khí Thần Sa

 • Nhấp phải chuột vào Tu Luyện Châu sẽ có dòng chọn Lưu/Phục Hồi vũ khí Thần Sa. Chỉ có thể lưu vũ khí khóa và thao tác ở khu an toàn (thôn trấn, thành thị).
 • 01 vũ khí chỉ được lưu 1 lần và mỗi nhân vật được lưu tối đa 3 vũ khí.
 • Hồi phục thuộc tính cho vũ khí sẽ tốn nguyên liệu
Vũ khíNguyên liệu
Vô Hạ 8 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa 10 Vô Hạ Dẫn
Phong Vân 16 Phồn Hoa Dẫn
Kình Tiếu 22 Phong Vân Dẫn
 • Xin xóa thuộc tính đã lưu phải xin phép thời gian 3 ngày
 • Thời gian giữa 2 lần hồi phục thuộc tính cho vũ khí là 30 ngày
 • Chú ý:
  • Lưu vũ khí nào thì hồi phục vũ khí đó.
  • Khi hoàn trả cấp thuộc tính không đổi, chỉ đổi lại thuộc tính đã lưu trước kia.
 • Cách thức tiến hành lưu thuộc tính vũ khí Thần Sa: Thực hiện theo các hình sau (thứ tự từ trên xuống).

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Mở Tu Luyện Châu chọn dòng "Lưu/Phục hồi Vũ khí Thần Sa"

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Tiếp tục chọn như hình trên

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Bỏ vũ khí Thần Sa cần lưu lại thuộc tính vào ô tương ứng

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Xác nhận lưu trữ

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Hệ thống tiến hành sao lưu

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Hoàn tất quá trình lưu trữ thuộc tính

 • Cách thức tiến hành phục hồi thuộc tính vũ khí Thần Sa: Thực hiện theo các hình sau (thứ tự từ trên xuống).

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Thuộc vũ khí đã bị thay đổi so với trước khi lưu

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Chọn "Hồi phục"

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Xác nhận phục hồi thuộc tính đã lưu

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Hệ thống tiến hành phục hồi

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế

Thuộc tính vũ khí đã giống như lúc sao lưu ban đầu

Bảng xếp hạng vũ khí Thần Sa

 • Vào 03h00 thứ 2 hàng tuần, nhân vật đứng hạng 01 ở các loại vũ khí Thần Sa sẽ tự động nhận được danh hiệu riêng biệt.
 • Vũ khí Thần Sa ở mỗi bậc đều có cấp sao, Tài Phú và ngoại quan khác nhau.

Mở khóa nguyên liệu Thần Sa

Vũ khí Thần Sa - Kiếm Thế