Tin Tức

Liên Đấu Liên Server tháng 4 bắt đầu - xem ngay

Thông báo đến quý nhân sĩ Kiếm Thế,

Tháng 4 đã đến, thân mời quý nhân sĩ Kiếm Thế đến với tính năng Liên Đấu Liên Server, sau mỗi 3 tháng, hoạt động Liên Đấu Liên Server sẽ diễn ra tại các cụm máy chủ của Kiếm Thế, khi quý nhân sĩ tham gia sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn sau, hỗ trợ tích cực và gia tăng sức mạnh cho nhân sĩ trên chặng đường bôn tẩu giang hồ.

  • Hướng dẫn tham gia Liên Đấu Liên Server: Xem tại đây
  • Hình thức thi đấu: Song Đấu Tương Khắc
  • Thời gian thi đấu: Từ tháng 04/2024 (3 tháng diễn ra 1 lần)
  • Chi tiết phần thưởng:

Cụm Cao Thủ

Thứ Hạng Phần Thưởng  (Khóa) Rương Liên Đấu Liên Server Điểm Chân Khí
1 2 Thần Binh-Thất Sát ngẫu nhiên
100 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4
100 Kiểu Mẫu Minh Phụng
400 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
400 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
400 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
3 Trang Sức-Hiếm 5 (Ngẫu Nhiên Loại)
100 2.000.000
2 1 Thần Binh-Thất Sát ngẫu nhiên
80 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4
80 Kiểu Mẫu Minh Phụng
300 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
300 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
300 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Hiếm 5 (Ngẫu Nhiên Loại)
70 1.500.000
3 70 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4
60 Kiểu Mẫu Minh Phụng
250 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
250 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
250 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Hiếm 5 (Ngẫu Nhiên Loại)
60 1.300.000
4 60 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4
40 Kiểu Mẫu Minh Phụng
200 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
200 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
200 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
3 Trang Sức-Hiếm 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
50 1.000.000
05 - 08 50 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4
20 Kiểu Mẫu Minh Phụng
150 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
150 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
150 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Hiếm 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
40 800.000
09 - 32 100 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
130 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
130 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
130 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
1 Trang Sức-Hiếm 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
30 700.000
33 - 96 80 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
110 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
110 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
110 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Tốt 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
20 600.000
97 - 256 60 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
50 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
50 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
50 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
1 Trang Sức-Tốt 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
10 500.000

Cụm Hẹn Ước

Thứ Hạng Phần Thưởng  (Khóa) Rương Liên Đấu Liên Server Điểm Chân Khí
1 2 Thần Binh-Thất Sát ngẫu nhiên
100 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
100 Kiểu Mẫu Minh Phụng
400 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
400 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
400 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
3 Trang Sức-Hiếm 5 (Ngẫu Nhiên Loại)
100 2.000.000
2 1 Thần Binh-Thất Sát ngẫu nhiên
80 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
80 Kiểu Mẫu Minh Phụng
300 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
300 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
300 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Hiếm 5 (Ngẫu Nhiên Loại)
70 1.500.000
3 70 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
60 Kiểu Mẫu Minh Phụng
250 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
250 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
250 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Hiếm 5 (Ngẫu Nhiên Loại)
60 1.300.000
4 60 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
40 Kiểu Mẫu Minh Phụng
200 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
200 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
200 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
3 Trang Sức-Hiếm 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
50 1.000.000
05 - 08 50 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
20 Kiểu Mẫu Minh Phụng
150 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
150 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
150 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Hiếm 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
40 800.000
09 - 32 100 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
130 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
130 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
130 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
1 Trang Sức-Hiếm 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
30 700.000
33 - 96 80 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
110 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
110 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
110 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Tốt 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
20 600.000
97 - 256 60 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
50 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
50 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
50 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
1 Trang Sức-Tốt 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
10 500.000

Cụm Hồi Ức

Thứ Hạng Phần Thưởng  (Khóa) Rương Liên Đấu Liên Server Điểm Chân Khí
1 2 Thần Binh-Thất Sát ngẫu nhiên
100 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
100 Kiểu Mẫu Minh Phụng
400 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
400 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
400 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
3 Trang Sức-Hiếm 5 (Ngẫu Nhiên Loại)
100 2.000.000
2 1 Thần Binh-Thất Sát ngẫu nhiên
80 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
80 Kiểu Mẫu Minh Phụng
300 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
300 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
300 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Hiếm 5 (Ngẫu Nhiên Loại)
70 1.500.000
3 70 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
60 Kiểu Mẫu Minh Phụng
250 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
250 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
250 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Hiếm 5 (Ngẫu Nhiên Loại)
60 1.300.000
4 60 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
40 Kiểu Mẫu Minh Phụng
200 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
200 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
200 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
3 Trang Sức-Hiếm 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
50 1.000.000
05 - 08 50 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
20 Kiểu Mẫu Minh Phụng
150 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
150 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
150 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Hiếm 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
40 800.000
09 - 32 100 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
130 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
130 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
130 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
1 Trang Sức-Hiếm 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
30 700.000
33 - 96 80 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
110 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
110 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
110 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
2 Trang Sức-Tốt 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
20 600.000
97 - 256 60 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
50 Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ
50 Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự
50 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá
1 Trang Sức-Tốt 4 (Ngẫu Nhiên Loại)
10 500.000

Cụm 2009

Thứ Hạng Phần Thưởng  (Khóa) Rương Liên Đấu Liên Server Điểm Chân Khí Đặc Quyền
1 100 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
100 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí
500 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ
400 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức
100 Hộp Quà Trang Sức-Cấp 4
100 200.000 1 lần mua phi phong Siêu Thần (30 ngày)
1 lần mua Bôn Lôi-Anh Hùng (30 ngày)
2 80 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
80 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí
400 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ
320 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức
80 Hộp Quà Trang Sức-Cấp 4
70 150.000 Không
3 60 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
60 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí
300 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ
240 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức
60 Hộp Quà Trang Sức-Cấp 4
60 100.000 Không
4 50 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3
50 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí
250 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ
200 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức
50 Hộp Quà Trang Sức-Cấp 4
50 80.000 Không
05 - 08 100 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
40 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí
200 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ
160 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức
100 Hộp Quà Trang Sức-Cấp 3
40 60.000 Không
09 - 32 80 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
30 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí
150 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ
120 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức
80 Hộp Quà Trang Sức-Cấp 3
30 50.000 Không
33 - 96 60 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
20 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí
100 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ
80 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức
100 Hộp Quà Trang Sức-Cấp 2
20 40.000 Không
97 - 256 50 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2
10 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí
50 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ
40 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức
80 Hộp Quà Trang Sức-Cấp 2
10 30.000 Không

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.