Cẩm nang

Quan Ấn Lãnh Thổ

Sau bảo trì ngày 07/05/2013, cõi Kiếm Thế đã đón nhận những cập nhật lớn với sự đổ bộ của các tính năng mới từ Ban Điều Hành. Ngoài chuỗi tính năng mới như Phó bản Thần Trùng Trấn, Đoạt Kỳ Bảo - Trấn Giang Sơn, mở cấp 150, bản đồ Đảo Thiên Tử, hay điều chỉnh phần thưởng Công Thành Chiến Liên Server thì nay Bổn Trang tiếp tục "biến hóa" một số nội dung liên quan đến thuộc tính Quan Ấn Lãnh Thổ, cụ thể:

Quan Ấn Lãnh ThổThuộc tính mớiGiáHạn sử dụng

Kiếm Thế

Trí Sự

 • Phát huy lực tấn công cơ bản 6%.
 • Xác xuất bị trạng thái ngũ hành -40.
 • Tỷ lệ sinh lực +40%.
 • Tỷ lệ nộ lực +40%.
 • Xác xuất gây hiệu ứng ngũ hành +40.
 • Không gây hiệu ứng hỗ trợ phe ta.
 • Sức chiến đấu +1.
400 Ngũ Hành Hồn Thạch 07 ngày

Kiếm Thế

Tư Mã
 • Phát huy lực tấn công cơ bản 10%.
 • Xác xuất bị trạng thái ngũ hành -50.
 • Tỷ lệ sinh lực +50%.
 • Tỷ lệ nộ lực +50%.
 • Xác xuất gây hiệu ứng ngũ hành +50.
 • Không gây hiệu ứng hỗ trợ phe ta.
 • Sức chiến đấu +2.
600 Ngũ Hành Hồn Thạch 07 ngày

Kiếm Thế

Thái Thú
 • Phát huy lực tấn công cơ bản 10%.
 • Xác xuất bị trạng thái ngũ hành -55.
 • Tỷ lệ sinh lực +55%.
 • Tỷ lệ nộ lực +55%.
 • Xác xuất gây hiệu ứng ngũ hành +55.
 • Không gây hiệu ứng hỗ trợ phe ta.
 • Lục Khí Hóa Ngọc Công +1.
 • Sức chiến đấu +4.
1.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 07 ngày

Kiếm Thế

Thiếu Khanh
 • Phát huy lực tấn công cơ bản 11%.
 • Xác xuất bị trạng thái ngũ hành -55.
 • Tỷ lệ sinh lực +55%.
 • Tỷ lệ nộ lực +55%.
 • Xác xuất gây hiệu ứng ngũ hành +55.
 • Không gây hiệu ứng hỗ trợ phe ta.
 • Lục Khí Hóa Ngọc Công +2.
 • Sức chiến đấu +6.
3.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 07 ngày

Kiếm Thế

Thượng Khanh
 • Phát huy lực tấn công cơ bản 11%.
 • Xác xuất bị trạng thái ngũ hành -60.
 • Tỷ lệ sinh lực +60%.
 • Tỷ lệ nộ lực +60%.
 • Xác xuất gây hiệu ứng ngũ hành +60.
 • Không gây hiệu ứng hỗ trợ phe ta.
 • Lục Khí Hóa Ngọc Công +3.
 • Sức chiến đấu +9.
6.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 07 ngày

Kiếm Thế

Quốc Công
 • Phát huy lực tấn công cơ bản 12%.
 • Xác xuất bị trạng thái ngũ hành -60.
 • Tỷ lệ sinh lực +60%.
 • Tỷ lệ nộ lực +60%.
 • Xác xuất gây hiệu ứng ngũ hành +60.
 • Không gây hiệu ứng hỗ trợ phe ta.
 • Lục Khí Hóa Ngọc Công +4.
 • Sức chiến đấu +12.
10.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 07 ngày

Kiếm Thế

Thừa Tướng
 • Phát huy lực tấn công cơ bản 12%.
 • Xác xuất bị trạng thái ngũ hành -65.
 • Tỷ lệ sinh lực +65%.
 • Tỷ lệ nộ lực +65%.
 • Xác xuất gây hiệu ứng ngũ hành +65.
 • Không gây hiệu ứng hỗ trợ phe ta.
 • Lục Khí Hóa Ngọc Công +5.
 • Sức chiến đấu +20.
18.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 07 ngày

Kiếm Thế

Hoàng Đế
 • Phát huy lực tấn công cơ bản 14%.
 • Xác xuất bị trạng thái ngũ hành -70.
 • Tỷ lệ sinh lực +70%.
 • Tỷ lệ nộ lực +70%.
 • Xác xuất gây hiệu ứng ngũ hành +70.
 • Không gây hiệu ứng hỗ trợ phe ta.
 • Lục Khí Hóa Ngọc Công +6.
 • Sức chiến đấu +30.
42.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 07 ngày